Відділення транспорту та інженерної механіки створено у 1994 році на базі механічного відділення Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування і готує фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальностями: 133 “Галузеве машинобудування”; 274 “Автомобільний транспорт”; 073 “Менеджмент”; 275 “Транспортні технології” та фахівців освітньо-кваліфікаійного рівня “Бакалавр” за напрямом підготовки 274 “Автомобільний транспорт”.

Фахову підготовку по спеціальностях здійснюють циклові комісії механічних, автомеханічних, економічних дисциплін та автомобільних перевезень.

Навчальний процес на факультеті забезпечують викладачі:

  • вищої категорії – 49;
  • першої категорії – 19;
  • другої категорії – 8;
  • спеціалісти – 11.

Педагогічні звання мають:

  • викладач-методист – 17;
  • старший викладач – 15;
  • кандидат наук – 5.

Фахова підготовка проводиться в добре обладнаних кабінетах і лабораторіях, навчальних майстернях (слюсарній і механічній). Механічна майстерня нараховує 40 одиниць обладнання (верстатів). Сучасним діагностичним обладнанням поповнюються кабінети і лабораторії по спеціальності “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів”.

Організація навчального процесу на факультеті передбачає паралельне здобуття студентами спеціальності “Оператор ЕОМ”, а студенти спеціальності 5.07010602 “Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів” – навчання для отримання посвідчення водія категорії В і С.

Випускники факультету мають змогу продовжити навчання на ІІІ курсі Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів “Бакалавр”, “Спеціаліст”, “Магістр”, а випускники спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” мають змогу продовжити навчання в коледжі для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” по напряму підготовки 274 “Автомобільний транспорт”.