Організаційним та об’єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу. Основними напрямами роботи якого являється застосування педагогічних інновацій в умовах діджиталізації суспільства, вдосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освітнього процесу, використання цифрових освітніх технологій, формування ІК-компетенцій педагога, впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки і практики, поширення кращого педагогічного досвіду, підвищення педагогічної майстерності викладачів.  Методичний кабінет організовує і забезпечує діяльність та координацію всіх структурних підрозділів системи методичної роботи в коледжі. Педагогічний колектив працює над методичною темою: «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у освітній процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання».

Навчально-методична робота коледжу направлена на вдосконалення підготовки фахівців. Кардинально змінилися навчальні плани підготовки молодших спеціалістів. За короткий час проведено колосальну роботу з розробки освітньо-професійних програм, засобів діагностики якості вищої освіти, варіативної частини освітньо-професійної програми,  освітньо-кваліфікаційної характеристики.. Розроблені нові навчальні програми з дисциплін всіх циклів.   Всі викладачі коледжу працюють над створенням і вдосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, які вони викладають.

За останніх 5 років випущено 7 підручників з грифом  Міністерства освіти і науки  України, 9 монографій,  36 посібників рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти для використання в  освітньому  процесі коледжу.

З використанням у освітньому процесі інформаційно-комунікативних технологій навчання, цифрових освітніх ресурсів викладачі працюють над розробкою комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: електронних підручників, посібників, комп’ютерних презентацій, які на сьогоднішній день освітніх технологій є необхідним засобом навчання у становленні високопрофесійних спеціалістів. В коледжі працює електронна бібліотека, яка наповнюється методичними матеріалами, розробленими викладачами. На даний час в електронній бібліотеці нараховується 53 навчальних посібники, 124 конспекти лекцій, методичних вказівок для підготовки і виконання лабораторних робіт –109, практичних робіт –56, самостійної роботи студентів – 43, курсових робіт – 11, дипломних робіт – 7.

В коледжі активно і ефективно впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні освітні технології, які відповідають вимогам діджиталізації суспільства і процесу цифрової трансформації системи освіти. Для забезпечення ІКТ навчання викладачі створюють електронний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін.

В коледжі запроваджено систему Moodle, за допомогою якої можна здійснювати керування навчанням, викладач має можливість контролювати якість знань, використовуючи тестові системи, комунікувати  з студентами в онлайн режимі, організувати роботу в дистанційному режимі для забезпечення дистанційного навчання та консультацій з студентами,  організаційно-педагогічної та методичної роботи..

Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними підручниками, посібниками та іншими методичними матеріалами.

Над підвищенням професійної майстерності викладачів, впровадженням інноваційних технологій навчання, координацією роботи голів циклових комісій в питанні розробки навчальних планів і їх коригуванні, наданні допомоги науково-педагогічним працівникам в розробці навчальних програм, систематизації і узагальненні передового педагогічного досвіду, розробці методичних рекомендацій для викладачів стосовно освітнього процесу, організації конференцій та семінарів з питань удосконалення науково-методичної роботи, забезпеченням зв’язку коледжу з методичними структурами міста, області, інститутом модернізації змісту освіти, участю у підготовці проведення атестації науково-педагогічних працівників, участю у формуванні бібліотечного книжкового фонду коледжу на відділеннях молодших спеціалістів працює методист Брикса Олександра Любославівна.

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні форми роботи з метою вироблення єдиного підходу до вирішення освітніх проблем, обговорення актуальних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досвіду, науково-технічної та педагогічної інформації. В коледжі проводяться педагогічні ради, науково-методичні ради, інструктивно-методичні наради, педагогічні читання, теоретичні та практичні семінари, школа педагогічної майстерності, працюють циклові комісії.

Голова педагогічної ради Калушка В.П. на педагогічних радах розглядає основні напрямки освітньої діяльності коледжу.

З поточними питаннями організаційної, навчальної, методичної, виховної роботи педагогічний колектив інформують на Інструктивно-методичихі нарадах.

Однією з форм наукової діяльності, на якій дослідники обговорюють і представляють свої роботи з окремих питань педагогічної теорії та практики, вирішення освітніх проблем є науково-практичні конференції, які проводяться в коледжі.

Перша регіональна навчально-методична конференція «Прикладні аспекти автомобільної галузі та сучасні педагогічні прийоми досягнення результату».

В коледжі науково-методична рада, яка здійснює оцінку результатів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, проводить науково-методичні експертизи навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм дисциплін, комплексного методичного забезпечення дисциплін, сприяє впровадженню інноваційних технологій в освітній процес.

Під керівництвом голови науково-методичної ради Шевчука Я.Д. розглядаються питання організації, визначення основних напрямків та оцінки результатів методичної роботи коледжу.

Невід’ємною частиною методичної роботи коледжу є педагогічні читання. Метою педагогічних читань є удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників, оновлення інформаційного та методичного забезпечення освітнього процесу, впровадження нових технологій, форм і методів професійної підготовки фахівців, сприяння творчому та професійному зростанню педагогів. На педагогічні читання запрошуються науковці Тернопільського педагогічного університету ім.. В.Гнатюка, а також науковці, кандидати наук нашого коледжу. Вони ознайомлюють викладачів з модернізацією системи освіти в сучасних умовах, новими підходами до змісту і організації навчання на різних рівнях, необхідністю актуалізації педагогічних інноваційних ідей, з метою пошуку ефективних шляхів розвитку змісту, форм і методів навчання, які сприяють інтелектуальному, емоційному, творчому розвитку особистості.

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу проводиться атестація педагогічних працівників

Заступник директора з навчальної роботи Шевчук Я.Д. характеризує діяльність педагогічних працівників членам атестаційної комісії управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

Узагальнення і пропаганда передового педагогічного досвіду, використання інформаційно-комунікативних технологій, цифрових освітніх ресурсів в освітньому процесі, вміння вирішувати педагогічні проблеми, застосовувати інноваційні технології, використовувати компетентно-орієнтований підхід до організації освітнього процесу, вміння  формувати  у студентів навички самостійно здобувати знання і застосовувати їх на практиці, застосування нестандартних форм занять з метою підвищення професійного рівня та якості навчання і виховання студентів поширюються  у професійному середовищі при проведенні методичних семінарів.. На семінарах прогресивні, активні, творчі викладачі коледжу демонструють присутнім як можна можна використовувати інноваційні освітні методики і технології для розвитку пізнавальних, творчих здібностей студентів, підвищення активності та забезпечення максимальної самостійності у становленні майбутнього фахівця. Така діяльність викладача сприяє підвищенню інтересу до вивчення дисципліни, та навчання загалом. Результатом такої творчої педагогічної діяльності є високий рівень засвоєння студентами навчального матеріалу та якості отриманих знань.

З метою покращення навчальної та методичної роботи, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 15 циклових комісій. Керівництво роботою циклових комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів і є гарантами освітніх програм. Члени циклових комісій відповідають за стан комплексу навчально-методичного забезпечення  дисциплін, що лежать в основі навчального плану, стан роботи навчальних аудиторій (лабораторій), розробку заходів щодо підвищення успішності студентів та якості підготовки фахівців в процесі навчання. 

Заступник директора з навчальної роботи Волошин В.Н. проводить спільні засідання з головами циклових комісій з  питань вдосконалення  освітнього процесу підготовки спеціалістів.

Педагогічний колектив коледжу поповнюється молодими, малодосвідченими викладачами та викладачами з великим практичним досвідом роботи на виробництві, але які не мають педагогічної освіти, тому для підвищення їх фахового рівня, удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення занять в коледжі працює «Школа педагогічної майстерності», до якої залучено 9 малодосвідчених викладачів. Досвідчені викладачі, які мають вищі категорії, а також звання викладачів-методистів є наставниками і надають методичну допомогу малодосвідченим викладачам.

Досвідчений викладач вищої категорії, викладач-методист Літвінюк О.В. передає досвід молодим викладачам в «Школі педагогічної майстерності»

На відкритих заняттях, які є прикладом впровадження компетентнісного підходу у освітній процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій відбувається вивчення і впровадження викладачами нових форм, методів і технологій навчання, передового досвіду організації освітнього процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання студентів. Для популяризації та закріплення інноваційних технологій навчання викладачами проводяться відкриті заняття:

З метою формування образу фахівця, необхідних якостей щодо здатності приймати рішення, системно мислити, розвивати самостійність та ініціативність, уміння працювати з інформацією студенти та викладачі – наукові керівники студентів, приймають участь у студентських науково-практичних, науково-технічних конференціях та олімпіадах. Активні учасники цих конференцій, переможці та призери олімпіад нагороджені преміями, грамотами, подяками.

Студенти Пелішка Максим, Бекер Іван, Демчук Василь вибороли 1-ше  місце серед команд коледжів і технікумів та посіли 3-тє місце серед команд ВНЗ III-IV рівнів акредитації Південно-Західного регіону з алгоритмізації та створення ефективних програм.

Студенти Галенда Богдан та Савич Андрій на ІХ Всеукраїнській олімпіаді з  Радіоелектроніки серед студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації  вибороли призові місця у двох конкурсах

Кліщ Максим зайняв перше  місце на ІІІ етапі Х Всеукраїнської олімпіади з  математики серед студентів ЗВО І-ІІ рівнів акредитації  України.

Студенти Хоптян Тарас і Штокайло Володимир (науковий керівник – викладач вищої категорії Павлик А.Й.) нагороджені грамотами XXIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука,  культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції».

Для урізноманітнення навчально-виховної роботи студентів, активізації роботи циклових комісій, розвитку творчих здібностей студентів, інтересу до обраної професії, формування професійних компетентностей викладачі всіх циклових комісій проводять тижні дисциплін.

Тиждень програмних систем і комплексів та комп’ютерних систем і мереж.

Тиждень автомобільних перевезень.

Тиждень автомеханічних дисциплін.

Тиждень радіотехнічних дисциплін

Тиждень туризму  і туристичного обслуговування

Тиждень механічних дисциплін

Тиждень економічних дисциплін

Тиждень фізичного виховання та захисту України

Тиждень математичних дисциплін.

Методичний кабінет підтримує зв’язок коледжу з методичними структурами міста, області, інститутом модернізації змісту освіти. Викладачі коледжу обмінюються досвідом роботи з викладачами інших освітніх установ і організацій з питань методичної роботи.

Такі форми організаційної, методичної, колективної, групової та індивідуальної роботи планує, організовує та впроваджує в освітній процес методичний кабінет коледжу.