Зарахування студентів на комерційну форму навчання здійснюється на основі такого договору:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання, далі – освітня послуга, а саме:
на денній формі навчання за освітньо – кваліфікаційним рівнем “Молодший спеціаліст”, “Бакалавр” .

2. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.
2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.
2.3. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка.
2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання І а отримання таких послуг.
2.5. У разі дострокового припинення дії договору ( незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги – повернути частину коштів, що були внесенні Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановленні цим договором.
3.2. Плату за навчання здійснюється окремо по семестрах не пізніше 10 днів до початку навчального семестру (до 20 серпня за І семестр; до 20 січня – за ІІ семестр).
3.3. Виконувати вимоги законодавства та положення Виконавця з організації надання освітніх послуг.

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
Вартість підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем (в гривнях)                                             ЗАВАНТАЖИТИ

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.
5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник -юридична (фізична) особа сплачує виконавцю неустойку (штраф, пеню) у розмірі ставки Національного банку України.

6. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія договору припиняється:
за згодою сторін;
якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно – правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь – яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;
у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо пс визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони; у разі відрахування Замовника – фізичної особи з навчального закладу згідно з законодавством;
за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.
6.2. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки замовнику згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.