Навчання студентів за освітньо-професійною програмою «Організація виробництва» зі спеціальності 073 Менеджмент галузі знань 07 Управління та адміністрування забезпечує циклова комісія економічних дисциплін.

Фахівці, що випускаються за спеціальністю «Менеджмент», можуть працювати:

 • у відділах виробничих підприємств різних форм власності;
 • виробничо-диспетчерському відділі;
 • планово-економічному відділі;
 • бухгалтерії;
 • відділі постачання;
 • відділі маркетингу (збуту);
 • фінансовому відділі;
 • відділі автоматизованих систем управління (АСУ);
 • адміністративно-управлінському апараті обласного, міського і районного рівнів;
 • різних управлінських структурах галузевого і міжгалузевого, державного і регіонального рівнів;
 • відділах зовнішньоекономічних зв’язків підприємств;
 • офіс-менеджером.

Кваліфікація «Організатора виробництва» (менеджера) дозволяє:

 • працювати підприємцями, менеджерами, маркетологами, рекламістами, керівниками виробничо-економічних служб, бухгалтерами, економістами, операторами комп’ютерного набору  та іншими працівниками, які здійснюють виробничу, торгову діяльність незалежно від форм власності;
 • оперативно реагувати на зміну виробничих ситуацій;
 • здійснювати підприємницьку діяльність в сфері малого бізнесу;
 • організовувати роботу підрозділу, дільниці;
 • складати виробничі плани, бізнес-плани, використовуючи ПЕОМ;
 • розробляти стратегії розвитку бізнес-структур;
 • застосовуючи  методи менеджменту та ПЕОМ;
 • проводити аналіз якості продукції, робіт, послуг та застосовувати різні методи контролю;
 • проводити оцінювання роботи персоналу;
 • проводити аналіз ринкових можливостей підприємств;
 • управляти маркетинговою діяльністю підприємства: формувати товарну політику підприємства та визначати рівень її конкурентоспроможності; обґрунтовувати початкову ціну на продукцію та послуги; обирати оптимальний канал розподілу продукції; розраховувати витрати на виробництво і реалізацію продукції;
 • моделювати процес рекламної діяльності за допомогою сучасних технологій; створювати рекламні звернення; організовувати виставки, торги, аукціони, семінари та інші заходи;
 • ефективно вести переговори з партнерами;
 • розробляти рекомендації щодо просування товару на ринок;
 • організовувати і здійснювати бухгалтерський облік та аудит на підприємстві;
 • організовувати автоматизоване робоче місце економіста, бухгалтера і ін. на базі ПЕОМ, впроваджуючи прогресивні форми обліку;
 • забезпечувати збір, систематизацію інформації про товарорух, грошові засоби, розрахунково-кредитні та інші операції, що складають комплекс фінансово-господарської діяльності підприємства;
 • готувати платіжні документи; виписувати рахунки на оплату, накладні на відпуск товарів; вести облік основних засобів, витрат на виробництво і реалізацію продукції, облік розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • здійснювати розрахунок необхідних податків і платежів для підприємства;
 • аналізувати фінансовий стан підприємства.

Випускники можуть продовжувати навчання у вузах, які здійснюють підготовку за  спеціальністю «Менеджмент організацій», зокрема, в  Тернопільському  національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

 • Навчально-практична підготовка за спеціальністю «Організація виробництва» в коледжі здійснюється у спеціалізованих кабінетах та лабораторіях:
 • дослідження операцій і методів оптимізації, фінансів підприємств; управління якістю продукції та нововведеннями;
 • комп’ютерної техніки та програмування;
 • основ менеджменту; економічної теорії та теорії економічного аналізу;
 • мікро- та макроекономіки; статистики; бухгалтерського обліку, обліку і аудиту; маркетингу;
 • економіки та організації виробництва; економіки підприємства.

Викладачі дбають про те, щоб дати студентам знання, необхідні для майбутньої професійної діяльності, розвивати їхню творчу активність, формувати в них науковий світогляд.