Бакалавр орієнтований на такі сфери діяльності, як конструювання, експлуатація, ремонт, виробництво автомобілів. Він готується для праці в конструкторських та технологічних відділах підприємств, інститутів та бюро, ремонтних службах, в організаційно-управлінських службах, а також в різноманітних науково-дослідних інститутах, лабораторіях, викладачем в професійно-технічних училищах, вищих навчальних закладах першого та другого акредитаційних рівнів, у комерційних фірмах, пов’язаних з продажем технологічного обладнання та автомобілів, у рекламних агентствах аналогічного профілю.

Напрямок діяльності бакалавра – розробка під керівництвом спеціаліста конструкції автотранспортних засобів (АТЗ), обладнання, машин, технологічного забезпечення промислового виробництва, а також модернізація, монтаж, експлуатація машин, апаратів, обладнання.

Рівень вирішуваних ним професійних завдань – розробка елементів конструкцій обладнання, розробка нескладних технологій, конструювання інструменту, проектування та виробництво машин, апаратів та устаткування, їх експлуатація та ремонт. Професійні завдання виконуються під керівництвом спеціаліста.

Успішне виконання програми бакалавра дає можливість подальшого навчання за освітньо-професійною, програмою п’ятого ступеню на здобуття кваліфікаційного рівня спеціаліста або за освітньо-науковою програмою першого ступеню на здобуття науково-професійного рівня магістра, а також подальшої самоосвіти.

Типові задачі діяльності які може виконувати випускник вищого навчального закладу освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності 274 “Автомобільний транспорт”.

 Виробничі функції

Типові задачі діяльності

1

2

Технічна

Підготовка технічних завдань на створення засобів механізації та автоматизації і техніко-економічні обґрунтування розроблюваних конструкцій, що застосовуються в автомобільному транспорті.

Розробка місячних, квартальних, і річних планів (графіків) різних видів ремонту автотранспортних засобів (АТЗ) і устаткування.

Розробка ескізів, технічних і робочих проектів середньої складності агрегатів АТЗ і технологічного обладнання.

Технологічна

Вивчення технологічних процесів з метою визначення дільниць, основних і допоміжних робіт та операцій, які її підлягають, механізації та автоматизації.

Розробка нормативних матеріалів щодо профілактичного обслуговування і ремонту АТЗ і устаткування (номенклатури ремонтно-експлуатаційних витрат, строків служби запасних частин, номенклатури змінних та швидкоспрацьовуваних деталей, норми і ліміти витрат мастильних матеріалів) автотранспортних підприємств (АТП) і ремонтно-механічних заводів (РМЗ).

Запровадження порядку виконання робіт та операційного маршруту проходження виробів

Організаційна

Проведення інструктажу і надання допомоги робітникам під час освоєння ними нових конструкцій, засобів автоматизації і механізації в АТП.

 

Впровадження систем комплексного регламентованого обслуговування, які забезпечують своєчасне налагодження і ремонт устаткування,  стійку ефективну роботу АТП.

Вивчення і аналіз конструкторської документації, що надходять від інших підприємств і організацій, з метою її використання в процесі проектування  агрегатів автомобілів і технологічного обладнання АТП.

Розробка і реалізація заходів щодо підвищення ефективності виробництва, спрямованих на скорочення витрат матеріалів, зниження трудомісткості продукції, підвищення продуктивності і безпеки праці в АТП.

Контрольна

Здійснення контролю за правильною експлуатацією машин і механізмів та іншого устаткування, які реконструюються і модернізуються, додержанням технологічних процесів виробництва.

Здійснення контролю за додержанням встановлених строків складання відомостей дефектів, заявок на проведення ремонту автотранспортних засобів АТП.

Визначення показників технічного рівня агрегатів АТЗ і технологічного обладнання, які проектуються.

Проведення контролю за додержанням технологічної дисципліни в АТП та правильної експлуатації технологічного устаткування.