Голова циклової комісії: Бойчук Тетяна Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Склад комісії:

Бойчук Тетяна Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Шевчук Ярослав Дмитрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Шот Галина Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;
Ставицька Ольга Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач;
Степусишин Світлана Богданівна – спеціаліст вищої категорії;
Папушак Тетяна Михайлівна – спеціаліст першої категорії.


Якісний склад комісії станом на 01.09.2015 р. 

Всього

членів комісії

             З них викладачів

         У тому числі

спеціалістів

другої

категорії

першої категорії

вищої категорії

старших викладачів

викладачів-методистів

    7

           

     –

    1

     6

      1

       4

Завдання комісії

Циклова комісія філологічних дисциплін працює над методичною темою: «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у навчально- виховний процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання».

Основними завданнями циклової комісії філологічних дисциплін є підвищення якості знань студентів,  впровадження компетентісно-орієнтованого навчання,  активізація роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до дослідницьких пошуків, підвищення загальнокультурного рівня, участь у конкурсах, олімпіадах,  збереження традицій минулого, любові до рідної мови, до своєї країни.

Систематично члени комісії проводять засідання циклової комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, аналізу змісту навчальних програм, вносять до них зміни, досягаючи логічності викладу змісту навчальної дисципліни, реалізації міжпредметних  зв’язків,    розглядають питання щодо оновлення тестових завдань для поточного та підсумкового контролю знань, аналізують успішність студентів та результати тематичного контролю з предметів циклу, затверджують екзаменаційну документацію тощо.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, систематично поповнюють  комплекси методичного забезпечення необхідними матеріалами для самостійної та індивідуальної роботи зі студентами згідно з фаховим спрямуванням, вдосконалюють інноваційні методи навчання, використовують мультимедійні засоби на заняттях предметів циклу.

З метою вивчення стану впровадження інноваційних та інтерактивних методів навчання проводяться відкриті заняття та взаємовідвідування з наступним їх обговоренням та обміном досвідом роботи. На засіданні циклової комісії проводяться обговорення публікацій в методичній та     науковій літературі.

Викладачі циклової комісії організовують роботу з обдарованими студентами, не тільки створюючи необхідні умови для їх розвитку, а й психологічно готуючи їх до наполегливої праці, самовиховання, а саме: виявляють рівень розвитку обдарованого студента та його потенційні можливості, допомагають молодим людям усвідомити себе, створюють умови для їх подальшого розвитку.

Відповідно викладацький склад циклової комісії працює у таких напрямках: виявляє обдарованих студентів за участю їх у шкільних гуртках, конкурсах, олімпіадах, змаганнях; розвиває творчі компетенції студентів на заняттях під час виразного читання, усних відповідей, написання творчих робіт тощо; формує духовний світ обдарованих студентів, їх цілісні світоглядні уявлення під час підготовки і написання науково – творчих  робіт та участі в студентських наукових конференціях; підтримує студентів у їхніх різносторонніх творчих обдаруваннях:

 • у виступах з повідомленнями; рефератами, доповідями;
 • у створенні комп’ютерних презентацій;
 • в участі у літературних вечорах; конкурсах, конференціях, екскурсіях;
 • у підготовці та проведенні І етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика,  Міжнародного мовно – літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, Всеукраїнської олімпіади з української мови для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації у Тернопільській області та студентських науково-дослідницьких конференціях при ТНТУ ім. І. Пулюя.

Одним із найважливіших завдань циклової комісії є робота зі  студентами, які відстають у навчанні. Щоб підвищити їхню якість знань, викладачі проводять індивідуальні консультації, здійснюють диференційований контроль знань на заняттях та пропонують домашні завдання різного рівня складності.

Загалом викладачі весь навчально-виховний процес будують на використанні ефективних педагогічних технологій, за допомогою яких студенти отримують хороші знання, розвивають свої вміння та навички, стають активними й самостійними.

Коротка історія комісії

Циклова комісія філологічних дисциплін працює з 1988 року. Очолювала її викладач української мови і літератури Дубинка Світлана Андріївна. Деякий час керувала нею викладач світової літератури Бурлакова Світлана Василівна. Окремі сторінки в історію циклової комісії вписали Ільчук Тетяна Андріївна та Суліма Сергій Олександрович. З 1998 року циклову комісію очолила викладач-методист, спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України Літвінюк Ольга Володимирівна.

Зараз у складі комісії 7 викладачів української мови і літератури, української мови (за професійним спрямуванням) та зарубіжної літератури. Серед них – 6 спеціалістів вищої категорії (Шевчук Я.Д, Літвінюк О.В., Шот Г.Г., Ставицька О.В., Бойчук Т.В., Степусишин С. Б.), 1 – спеціаліст І категорії (Папушак Т.М.). Шевчук Я. Д., Літвінюк О.В., Шот Г. Г., Бойчук Т. В. є викладачами-методистами, Ставицька О.В. – старшим викладачем.

Педагоги  забезпечують загальноосвітню підготовку студентів усіх спеціальностей. На заняттях української мови, української мови (за професійним спрямуванням), української літератури, зарубіжної  літератури викладачі дають студентам ґрунтовні знання, прищеплюють їм любов до рідної мови, формують національну свідомість, виховують духовно багату особистість.

Роботу циклової комісії забезпечують 2 кабінети. Кабінет української літератури, етнографії та фольклору України (завідувач – Літвінюк О. В.) оснащений мультимедійним обладнанням, відповідними стендами, тематичними папками, бібліотекою та відеотекою. У кабінеті української мови та діловодства в туристичній діяльності (Шот Г. Г.) наявні постійні стенди, тематичні папки, матеріали для проведення різних видів контролю, підручники та художня література.

Викладачі циклової комісії постійно  проводять відкриті заняття та виховні заходи, друкують свої методичні матеріали у фахових журналах України, зокрема: «Вивчаємо українську мову та літературу», «Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах», «Дивослово», «Збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції,             13-14 листопада 2012 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І.Пулюя». Також члени комісії випустили «Інформаційно-методичний збірник» (укладач Бойчук Т. В.), збірник виховних заходів «Духовні обереги» (укладачі –  Бойчук Т. В. та Літвінюк О. В. – Тернопіль: Джура, 2013. ),  збірник заходів, присвячений  200-річчю з дня народження    Т.Г. Шевченка «Жива душа поетова святая» (укладач – Шот Г. Г. –  Тернопіль: Підручники і посібники, 2014), збірник доповідей і тез до Всеукраїнської  наради  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) /  М-во освіти   і  науки  України,  Ін-т  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти, Всеукр.  спілка  голів  обл.  метод.  об’єднань  викл.  укр.  філології  ВНЗ    I–II  р.  а.,  Департамент  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА,  Рада директорів  ВНЗ  I–II  р.  а.  Тернопільської  обл.;  Технічний  коледж Тернопільського  національного  технічного  університету   ім.  І.Пулюя.  – Тернопіль : Технічний коледж ТНТУ  ім. І.Пулюя, 2015.

Найактивнішим напрямком виявлення та розвитку творчих здібностей є літературні заходи, під час яких студенти перевтілюються в акторів, проявляються як декламатори, співці, музиканти. Кожен такий захід залишається у пам’яті назавжди. Ось деякі з них:

 • творча зустріч із нашою землячкою, поетесою Ганною Костів-Гускою, літературна композиція «Грона калинові» – Шот Г. Г.
 • літературна вітальня «Я буду вічно жити!» (до 140-річчя з дня народження Лесі Українки) – Шот Г. Г. і Літвінюк О. В.
 • «Сьогодні я читаю Кобзаря» – Літвінюк О. В. та Бойчук Т.В.
 • Кобзарева дума живе – Ставицька О. В.
 • Дорога болю, дорога долі двох великих українців ( Тарас Шевченко і Василь Стус) – Шот Г. Г. і Літвінюк О. В.
 • «Краю мій! Йшов до тебе весь вік у любові дитинній» (до 140-річчя з дня народження Богдана Лепкого) – Папушак Т. М.
 • «Тихий ангел пролетів» (до 200-річчя Т. Шевченка) – Папушак Т. М.
 • мала академія «Шевченко у слові, у славі, в безсмерті» – Шот Г. Г.
 • студентська конференція-захист проектів «Мовна ситуація в Україні: думка молоді» – Бойчук Т.В.

Серед вказаних напрямків виявлення обдарованих студентів є науково-пошукова робота. Студент як особистість розкри­вається під час написання творчих робіт, які є результатом довгої й серйозної інтелектуальної праці. Під час підготовки до написання роботи студент опрацьовує багато наукової літератури, отримує нові знання, аналізує, класифікує, сис­тематизує їх.

Ось деякі із робіт, представлених на студентських наукових конференціях у ТНТУ імені І. Пулюя:

 • Бігуняк А. «Поема «Мойсей» – другий заповіт українському народові» (викладач  Шот Г. Г.).
 • Волошин С.  «Іван Франко і Українські січові стрільці» (викладач  Літвінюк О. В.).
 • Войціховська О. «Я – син землі, Вітчизни вірний син!» (Поетичне кредо П. Тимочка)  (викладач  Шот Г. Г.).
 • Лазечко Х. «Жінки, які були поруч» (викладач  Літвінюк О. В.).
 • Дідушин Н. «Способи запозичення комп’ютерних термінів українською мовою» (викладач Бойчук Т.В.).
 • Жигальська У. «Франко над Стрипою» (викладач  Літвінюк О. В.).
 • Крупа В.  «Левко Крупа – поет і громадянин» (викладач  Літвінюк О. В.).
 • Дранівський М. «Креативні способи популяризації української мови» (викладач Бойчук Т.В.).
 • Шульгай Т. «Хресна дорога Івана Гнатюка» (викладач  Літвінюк О. В.).
 • Боднарюк А. «Олена Теліга – борець за волю України» (викладач Літвінюк О. В.).

Викладач Літвінюк О.В. проводить заняття української літератури:

{gallery}ck/fd/1{/gallery}

На занятті з української літератури, яке проводить викладач Шот Г.Г.: 

{gallery}ck/fd/2{/gallery}

Конкурс читців «Барви рідного слова» – викладач української літератури Літвінюк О.В. разом зі своїми студентами.

{gallery}ck/fd/3{/gallery}

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін разом зі своїми студентами під час проведення літературно-музичної композиції «Сьогодні я читаю Кобзаря»:

{gallery}ck/fd/4{/gallery}

Студент групи ОКС-106 Дранівський М. під час захисту студентського проекту «Креативні способи популяризації української мови». Керівник Т.В.Бойчук.:

{gallery}ck/fd/5{/gallery}

Урочиста академія до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка «У слові, у славі, в безсмерті». Викладач Шот Г.Г.:

{gallery}ck/fd/6{/gallery}

Шевченкові читання «Жива душа поетова святая» проводять студенти груп ОВ-208, РА-102. Викладач Шот Г.Г.:

{gallery}ck/fd/7{/gallery}

Літературно-історичний екскурс «Зродились ми великої години». Студенти груп ОВ-208, РА-202. Викладач Шот Г.Г.:

{gallery}ck/fd/8{/gallery}

Бойчук Т.В. зі студентами після виховної години «Тарас Шевченко – художник»:

{gallery}ck/fd/9{/gallery}

Під час спектаклю «На Кожум’яках». Викладач циклової комісії філологічних дисциплін Папушак Т.М. з учасниками театральної студії під час спектаклю «На Кожум’яках». Учасниця театральної студії, головна виконавиця ролі Єфросинії студентка групи ОКС-105 Вощило Тамара:

{gallery}ck/fd/10{/gallery}

Викладач циклової комісії філологічних дисциплін Папушак Т.М. з учасниками театральної студії під час спектаклю «Тихий ангел пролетів»:

{gallery}ck/fd/11{/gallery}

Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін Бурлакова С.В. , Літвінюк О.В. , Шот Г.Г. під час святкування шевченківських днів:

{gallery}ck/fd/12{/gallery}

Літературні зустрічі: студенти Технічного коледжу з письменниками Володимиром Шовкошитним (м. Київ) і Петром Сорокою (м. Тернопіль):

{gallery}ck/fd/13{/gallery} 

Студенти Технічного коледжу під керівництвом викладачів Шот Г.Г., Семчишин Є.В., Іванюри І.Т. разом з працівниками Тернопільської обласної бібліотеки для молоді проводять літературний вечір.

{gallery}ck/fd/14{/gallery}

Мандруємо разом до Франкової криниці. Під час літературної екскурсії до м. Львова студенти групи ОВ-208. Керівник Шот Г.Г.:

{gallery}ck/fd/15{/gallery}

Літвінюк О.В. та Бойчук Т.В. з викладачами-філологами області у Кременецькому обласному гуманітарному педагогічному інституті імені Т.Шевченка:

{gallery}ck/fd/16{/gallery}

Бойчук Т.В. на Всеукраїнській нараді голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. у Львівському техніко-економічному коледжі Національного університету «Львівська політехніка» (14-16 листопада 2012 р.):

{gallery}ck/fd/17{/gallery}

Бойчук Т.В. та голова Всеукраїнської спілки голів обласних методичних об’єднань викладачів філологічних дисциплін Антонюк Т.М.:

{gallery}ck/fd/18{/gallery} 

Склад комісії філологічних дисциплін

Шевчук Ярослав Дмитрович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Степусишин Світлана Богданівна – спеціаліст вищої категорії

Ставицька Ольга Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, старший викладач

Папушак Тетяна Михайлівна – спеціаліст першої категорії

Літвінюк Ольга Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Бойчук Тетяна Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Шот Галина Григорівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

З досвіду роботи викладачів циклової комісії

 

  Літвінюк Ольга  Володимирівна    –     голова циклової комісії філологічних дисциплін

Дата народження: 22.05.1960 р.

Освіта: Івано-Франківський педагогічний інститут імені В. Стефаника (1982).     

Посада: викладач української мови та літератури.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Стаж роботи: 33 роки.

Педагогічне кредо: «Щоб бути хорошим викладачем,треба любити те, що викладаєш, та любити тих, кому викладаєш» (В. Й. Ключевський).

 

Друковані праці:

1. Літвінюк О.В. Інтерактивні технології на заняттях української мови та літератури // Організація навчально-виховного процесу. – 2007. – №11. – С.38  – 55.

1.    Літвінюк О.В., Шот Г.Г., Шевчук Я.Д. Мова і писемність у цікавих фактах//Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. –№3. –С.33 – 35.

2.    Літвінюк О.В. Інтерактивні технології навчання на уроках літератури // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 4. – С. 8  – 15.

3.  Літвінюк О.В. «Так ніхто не кохав»: Літературний вечір, присвячений дню народженню В.Сосюри // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 9. – С. 21  – 24.

4.  Літвінюк О.В. Свято родини (сценарій виховного заходу) // Наші улюблені свята: етичне виховання, психологічні тренінги, моральне виховання, родинне виховання. – Харків: Основа, 2009. – С. 239 – 245.

5.   Літвінюк О.В. Свято родини // Виховні заходи для старшокласників та студентів. – Тернопіль: Мандрівець, 2010. – С. 119 – 127.

6.   Літвінюк О.В. Від дідусевого зернятка до маминого деревця //Свобода. – 2010. – 1 жовтня.

7.  Рокіцька Н.В., Літвінюк О.В. Криця, що не іржавіє: Леся Українка і Генріх Гайне – два світила двох могутніх культур. Методична розробка. – Тернопіль: ТНПУ імені В.Гнатюка, 2011. – 142 с.

8.  Літвінюк О. В. Я возвеличую рідне слово (сценарій літературно-музичної композиції) // Духовні обереги: сценарії виховних заходів, розроблених викладачами Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя / [упорядкув. та передм. Т.В.Бойчук, О.В.Літвінюк]. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя – Джура, 2013. – С. 5 – 21.

9. Літвінюк О. В. З родини йде в життя людина (сценарій тематичних батьківських зборів) // Духовні обереги: сценарії виховних заходів, розроблених викладачами Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя / [упорядкув. та передм. Т.В.Бойчук, О.В.Літвінюк]. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя – Джура, 2013. – С. 65-74.

11. Літвінюк О.В. Шевченко – то наша правда жива (літературно-мистецька композиція// «Жива душа поетова        святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості  Т.Г.Шевченка / Г.Г. Шот ; за ред.. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і  посібники, 2014. – С. 69 – 82.

12. Літвінюк О.В., Шот Г. Г. Два поети – одна доля (літературно-музична композиція за творчістю Тараса Шевченка і Василя Стуса) // «Жива душа поетова        святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості  Т.Г.Шевченка / Г.Г. Шот ; за ред. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і  посібники, 2014. – С. 118 – 123.

13.Літвінюк О. В. Формування професійних компетенцій на заняттях української мови (за професійним спрямуванням) / О. В. Літвінюк //Всеукраїнська  нарада  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  :  збірник  доповідей  і  тез  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.)  /  М-во освіти   і  науки  України,  Ін-т  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти, Всеукр.  спілка  голів  обл.  метод.  об’єднань  викл.  укр.  філології  ВНЗ    I–II  р.  а.,  Департамент  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА,  Рада директорів  ВНЗ  I–II  р.  а.  Тернопільської  обл.;  Технічний  коледж Тернопільського  національного  технічного  університету   ім.  І.Пулюя.  – Тернопіль : Технічний коледж ТНТУ  ім. І.Пулюя, 2015. – С. 49 – 58.

Студенти-призери конкурсів та олімпіад:

·         Романюк Ірина – I місце в обласному етапі VII Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика  (2007 р);

·         Ткач Оксана – II місце в обласному етапі X Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2010 р.);

·     Кіфер Віктор – II місце в II етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (2012 р.).

·      Цапко Андрій – III місце в II етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (2013 р.).

·       Фірман Галина – I місце в обласному етапі ХV Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика,  призер Всеукраїнського етапу конкурсу імені Петра Яцика, президентський стипендіат(2015 р). 

 

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

 

     «Впровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання української мови і літератури» та II етап IV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (31 січня 2013 року; Кременецький обласний гуманітарний педагогічний інститут імені Т.Шевченка).

        «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови у вищій школі» та II етап IV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (4 березня 2014 року; ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут» СП «Економічний коледж»).

          «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р.а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

          «Використання елементів медіаосвіти у процесі формування соціально-особистісних компетенцій студентів» (26 лютого 2015 року; Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола).                                                                                                                                                      

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·          Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

 

Шевчук Ярослав Дмитровичзаступник директора з навчальної роботи

Дата народження: 18.10.1957 р.

Освіта:  

Миколаївський державний педагогічний інститут імені В.Г.Бєлінського (1980);                                                                         

Тернопільський державний педагогічний інститут імені Я.О.Галана (1988);

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти Академії педагогічних наук України (2005).

Посада: викладач української мови та зарубіжної літератури.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Нагороди: нагрудні знаки «Відмінник освіти України», «Антон Макаренко».

Стаж роботи: 35 роки.

Педагогічне кредо: учитель не той, хто вчить, а той, у кого вчаться.

Друковані праці:

Літвінюк О.В., Шот Г.Г., Шевчук Я.Д. Мова і писемність у цікавих фактах // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. – № 3. – С.33 – 35.

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

 

          «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р. а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

 

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·         Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

   Шот Галина  Григорівна

Дата народження: 21.12.1963 р.

Освіта: Львівський державний університет імені Івана Франка (1986).     

Посада: викладач української мови та літератури.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Нагороди: нагрудний знак «Відмінник освіти України».

Стаж роботи: 28 років.

Педагогічне кредо: мудрий не той,   хто знає багато, а той, чиї знання

    корисні.

 

            Друковані праці:

1.     Шот Г.Г. «У кожній клітині української національної ідеї живе Тарас Шевченко» : Міжнародне Шевченківське літературно-мистецьке свято «В сім’ї вольній, новій» відбулося цьогорічного травня на Тернопіллі // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2007. – № 6. – С.126 – 128.

2.     Шот Г.Г. Славетне гроно Тернопілля: Навчальний посібник з літератури рідного краю. 10-11 класи. – Тернопіль, підручники і посібники, 2008. – 128 с.

3.     Літвінюк О.В., Шот Г.Г., Шевчук Я.Д. Мова і писемність у цікавих фактах//Вивчаємо українську мову та літературу. – 2008. –№3. –С.33 – 35.

4.     Шот Г.Г. «З племені тих славних жінок, що світом потрясли» // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 3. – С.125 – 127.

5.     Шот Г.Г. Театральна філософія Леся Курбаса // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. –  № 4. – С.94 – 98.

6.     Шот Г.Г. Якість навчального процесу як запорука успіху неперервної ступеневої освіти фахівців // «Актуальні питання теорії та практики неперервної ступеневої підготовки фахівців у системі вищої освіти»: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції,             13-14 листопада 2012 року, м. Тернопіль. – Тернопіль: Вид-во ТНТУ імені І.Пулюя. – С. 264 – 266.

7.     Шот Г. Г. Зродились ми великої години (сценарій урочистої академії, присвяченої створенню УПА та борцям за волю України) // Духовні обереги: сценарії виховних заходів, розроблених викладачами Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя / [упорядкув. та передм. Т.В.Бойчук, О.В.Літвінюк]. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя – Джура, 2013. – С. 50 – 58.

8.     Шот Г.Г. Його своїм сучасником звемо (літературно-музичний вечір)// «Жива душа поетова святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Г.Шот ; за ред.. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – С. 5 – 17.

9.      Шот Г. Г. Світе тихий, краю милий, моя Україно.(міні-театралізоване дійство за  сторінками життєпису Т. Г. Шевченка)// «Жива душа поетова святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Г.Шот ; за ред.. Г.Г. Шот. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – С. 39 – 47.

10.   Шот Г. Г., Літвінюк О.В. Два поети – одна доля (літературно-музична композиція за творчістю Тараса Шевченка і Василя Стуса) // «Жива душа поетова        святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості  Т.Г.Шевченка / Г.Г. Шот ; за ред. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і  посібники, 2014. – С. 118 – 123.

11.  Шот Г. Г. Творча компетентність як необхідна складова формування особистості / Г. Г. Шот //Всеукраїнська  нарада  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  :  збірник  доповідей  і  тез  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.)  /  М-во освіти   і  науки  України,  Ін-т  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти, Всеукр.  спілка  голів  обл.  метод.  об’єднань  викл.  укр.  філології  ВНЗ    I–II  р.  а.,  Департамент  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА,  Рада директорів  ВНЗ  I–II  р.  а.  Тернопільської  обл.;  Технічний  коледж Тернопільського  національного  технічного  університету   ім.  І.Пулюя.  – Тернопіль : Технічний коледж ТНТУ  ім. І.Пулюя, 2015. – С. 86 –93.

 

Студенти-призери конкурсів та олімпіад:

·         Войціховська Оксана – ІI місце в обласному етапі VIIІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика  (2008 р);

·         Горбач Ганна – II місце в обласному етапі X Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2010 р.);

·         Войцищук Анастасія – II місце в обласному етапі XІ Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика (2011 р.).

 

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

           «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р.а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

         

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·   Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

                                                                  

Бойчук    Тетяна Василівна

Дата народження: 21.12.1976 р.

Освіта: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (1998).     

Посада: викладач філологічних дисциплін.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Стаж роботи: 17 років.

Педагогічне кредо: немає меж зростанню педагога, якщо він творить з вогником в душі.

Останні друковані праці:

1.     Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація простого речення (Тестові завдання) /             Т. Бойчук // Дивослово.─ 2010.─ № 10.─ С. 20 ─ 22.

2.     Бойчук Т. Синтаксис і пунктуація складного речення (Тестові завдання) /           Т. Бойчук // Дивослово.─ 2010.─ № 11.─ С. 12 ─ 16.

3.     Бойчук Т. Тестові завдання із синтаксису і пунктуації простого ускладненого речення / Т. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. –  №25. – С. 26 – 35.

4.     Бойчук Т. Безсполучникове складне речення. Тестові завдання / Т. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. –  №26. – С. 17 – 22.

5.     Бойчук Т. Багатокомпонентне складне речення. Тестові завдання / Т. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2011. –  №27. – С. 25 – 30.

6.     Бойчук Т. Використання мемуарних, епістолярних та документальних джерел під час вивчення біографії Олександра Довженка / Т. Бойчук // Дивослово. – 2011. –  №10. – С. 17 – 23.

7.     Бойчук Т. В. Стилістичні засоби фонетики (конспект заняття з української мови) / Т. В.Бойчук // Інформаційно-методичний вісник циклової комісії філологічних дисциплін. Ч.1.   / [упорядкув. Т.В.Бойчук]. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2013. – С. 65 – 80.

8.     Бойчук Т. В. Збірник тестових завдань для державної підсумкової атестації з української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації / Т.В.Бойчук. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2013. – 144 с.

9.     Бойчук Т. В. Мова і нація (сценарій виховного заходу до Міжнародного дня рідної мови) // Духовні обереги: сценарії виховних заходів, розроблених викладачами Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя / [упорядкув. та передм. Т.В.Бойчук, О.В.Літвінюк]. – Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного університету імені Івана Пулюя – Джура, 2013. – С. 21 – 41.

10.  Бойчук Т. В. Та Доля Україною була (літературно-музична година) // «Жива душа поетова святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Г.Шот; за ред. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – С. 39 – 47.

11.   Бойчук Т. В. Вправи й завдання з української мови (на матеріалі текстів Григора Тютюнника). 5-11 клас / Т. В. Бойчук // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2014. –  №22 – 24. – С. 63 – 72.

12.  Бойчук Т. В.Формування життєвих навичок, що сприяють соціальному здоров’ю, при вивченні української літератури / Т. В. Бойчук //Всеукраїнська  нарада  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  :  збірник  доповідей  і  тез  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.)  /  М-во освіти   і  науки  України,  Ін-т  інноваційних  технологій  і  змісту  освіти, Всеукр.  спілка  голів  обл.  метод.  об’єднань  викл.  укр.  філології  ВНЗ    I–II  р.  а.,  Департамент  освіти  і  науки  Тернопільської  ОДА,  Рада директорів  ВНЗ  I–II  р.  а.  Тернопільської  обл.;  Технічний  коледж Тернопільського  національного  технічного  університету   ім.  І.Пулюя.  – Тернопіль : Технічний коледж ТНТУ  ім. І.Пулюя, 2015. – С. 39 – 43.

 

Студенти-призери конкурсів та олімпіад:

·         Борщ Роман – ІII місце в II етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (2012 р.).

·         Процик Павло – II місце у ІІ (обласному) етапі XІV Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика (2014 р.).

·         Бумбик Олександр – IІI місце у ІІ (обласному) етапі  XІV Міжнародного конкурсу української мови імені Петра Яцика (2014 р.).

·         Бумбик Олександр – I місце у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (2015 р.) та участь у       ІІІ (заключному) етапі V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації (2015 р.).

Участь у Всеукраїнських нарадах голів обласних методичних об’єднань викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р. а. України

·    Філософсько-психологічні засади інноваційної діяльності в галузі філологічної освіти (14-16 листопада 2012 року; Львівський техніко-економічний коледж Національного університету «Львівська політехніка»).

·          (26-27 квітня 2013 року; ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю.Кримського»).

·     Позитивна мотивація у навчальному процесі як ефективний засіб підготовки молодших спеціалістів» (2-4 червня 2014 року; Дніпропетровський педагогічний коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара).

·    Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

·         Формування ключових та предметних компетенцій у процесі викладання української філології (19-20 листопада 2015 року; Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету).

 

 

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р. а. Тернопільської області

v  Інтегровані заняття у ВНЗ І-ІІ р.а. (27 травня 2009 року; Борщівський агротехнічний коледж).

v  Застосування вітагенної технології на заняттях української літератури для формування активної життєвої позиції молодої людини (10 листопада 2010 року; Чортківський державний медичний коледж).

v  Використання інтерактивних технологій у вивченні філологічних дисциплін (23 листопада 2011 року; Гусятинський коледж ТНТУ                     ім. І.Пулюя).

v  Використання інноваційних технологій у навчальній діяльності студентів на заняттях української мови та літератури у ВНЗ І-ІІ р.а. (5 грудня 2012 року; ВП НУБіП України «Заліщицький аграрний коледж імені Є.Храпливого»).

v  Впровадження інноваційних педагогічних технологій у процесі викладання української мови і літератури (31 січня 2013 року; Кременецький обласний гуманітарний педагогічний інститут імені Т.Шевченка).

v  «Інтеракція різнотипових підходів до вивчення української мови у вищій школі» та II етап IV Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації в Тернопільській області  (4 березня 2014 року; ПВНЗ «Тернопільський комерційний інститут» СП «Економічний коледж»).

v  «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р.а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

v  «Використання елементів медіаосвіти у процесі формування соціально-особистісних компетенцій студентів» (26 лютого 2015 року; Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола).

Окрім того:

·         голова обласного методичного об’єднання викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації Тернопільської області;

·         член організаційного комітету з проведення ІІ (обласного) етапу Всеукраїнських олімпіад з української мови серед студентів ВНЗ І-ІІ р. а.

 • член журі ІІІ (заключного) етапу V Всеукраїнської олімпіади з української мови серед студентів ВНЗ III рівнів акредитації, що відбувся 1-3 квітня 2015 року у Кременчуцькому педагогічному коледжі імені        А. С. Макаренка.

 

Ставицька Ольга     Володимирівна

Дата народження: 05.02.1965 р.

Освіта: Дніпропетровський державний університет (1987).     

Посада: викладач української мови та літератури.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Стаж роботи: 26  років.

Педагогічне кредо: навчити бути людьми.

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

   – «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р.а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·         Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

 

Степусишин  Світлана  Богданівна

Дата народження: 02.04.1971 р.

Освіта: Тернопільський державний педагогічний інститут (1993).     

Посада: викладач світової літератури та української мови і літератури.

Категорія, звання: спеціаліст вищої категорії.

Стаж роботи: 7 років.

Педагогічне кредо: “Найбільше ми навчаємося від тих, кого любимо”                 (П.-М.Гурте).

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р.а. Тернопільської області

   – «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р. а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·         Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

 

Папушак Тетяна Михайлівна

Дата народження: 19.10.1986 р.

Освіта:

    §  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (2008, спеціаліст);

    §  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка (2010, магістр).     

Посада: викладач української мови та літератури.

Категорія, звання: спеціаліст першої категорії.

 

Досягнення: лауреат ІІ етапу ХVІІ Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2012» в номінації «Українська мова і література».

Стаж роботи: 6 років.

 

Педагогічне кредо: Учитись важко, а  учить ще важче. Але не мусиш зупинятись ти. Як дітям віддаси усе найкраще, то й сам сягнеш нової висоти.

Друковані праці:

1. Папушак Т. М. Тихий ангел пролетів . (літературно-мистецька композиція) // «Жива душа поетова святая…». Сценарії виховних заходів, присвячених життю і творчості Т.Г.Шевченка / Г.Г.Шот ; за ред.. Г.Г.Шот. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2014. – С. 48 – 68.

Участь в обласних методичних об’єднаннях викладачів української мови та літератури ВНЗ І-ІІ р. а. Тернопільської області

          «Актуальні питання викладання філологічних дисциплін у ВНЗ III р.а.» (25 листопада 2014 року; Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя).

Участь у Всеукраїнській  нараді  голів  обласних  методичних  об’єднань викладачів української  філології  ВНЗ I–II р. а. та  провідних фахівців галузі  (Тернопіль,  3–5  червня  2015  р.) .

·    Формування особистісних компетенцій при вивченні філологічних дисциплін у ВНЗ І-ІІ р.а. (3-5 червня 2015 року; Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, Кременецький педагогічний коледж Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка, Чортківський державний медичний коледж).

Донька Вкраїни. Леся Українка

25 лютого виповнилося 145 років з дня народження видатної поетеси, фундаторки новітньої української літератури Лесі Українки.

Її поезія спонукає до досконалості, справедливості й добра. Тому й не дивно, що нею захоплюються мільйони людей у різних країнах світу.

Спільний молодіжний поетичний вечір за мотивами творів Лесі Українки «Довго щирими словами до людей промовлятиму я» зорганізували студенти та викладачі Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя та працівники Тернопільської обласної бібліотеки для молоді.

Студенти групи ОВ-108 разом з викладачем української мови та літератури Галиною Григорівною Шот читали вірші видатної поетеси, коментували презентації, ставили сценки за драмою-феєрією «Лісова пісня». Власну пісню виконав викладач коледжу Ігор Миколайович Щербанюк.

Захід відбувся в бібліотеці нашого коледжу.