Циклова комісія радіотехнічних дисциплін забезпечує підготовку спеціалістів за спеціальністю 172 «Телекомунікації та радіотехніка» (освітньо-професійна програма «Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв»).

Голова циклової комісії:  Василишин Ольга Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Склад циклової комісії:

 1. Брикса Леся Любославівна – викладач вищої категорії, викладач-методист
 2. Березіцький Іван Володимирович- викладач-спеціаліст
 3. Василишин Ольга Зіновіївна – викладач вищої категорії, викладач-методист
 4. Іванюк Геннадій Григорович – викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України
 5. Іващук Андрій Дмитрович – викладач вищої категорії
 6. Задорожний Віктор Юліанович – викладач вищої категорії, старший викладач
 7. Недошитко Людмила Миколаївна – викладач вищої категорії
 8. Приймак Віктор Адамович – викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України
 9. Прохоровський Станіслав Владиславович – викладач вищої категорії, викладач-методист, відмінник освіти України
 10. Савчук Михайло Петрович – викладач вищої категорії
 11. Серединський Володимир Михайлович – викладач І категорії
 12. Федечко Віталій Мар’янович – викладач вищої категорії
 13. Штогрин Павло Ігорович – викладач І категорії

Циклова комісія радіотехнічних дисциплін була однією з перших у закладі освіти, оскільки була створених ще за існування Тернопільського технікуму радіоелектронного приладобудування. Її історія тісно переплетена з історією навчального закладу, викладачі комісії формували кістяк відділення електронних апаратів протягом усієї історії існування закладу освіти. 

Члени циклової комісії у 2009 році

 Члени циклової комісії у 2012 році

 Члени циклової комісії у 2016 році

  Члени циклової комісії у 2020 році

Завдання і робота комісії

Завданням комісії є підготовка сучасного радіотехніка, фахівця, якому притаманні такі якості:

 • вміння конструювати, експлуатувати, досліджувати, ремонтувати найрізноманітнішу радіоелектронну апаратуру широкого функціонального призначення;
 • знання сучасних технологій виробництва радіоелектронної апаратури і приладів;
 • володіння комп’ютерними технологіями і САПР, використання сучасної комп’ютерної техніки в інженерній діяльності;
 • обізнаність із сучасними технологіями в галузі сучасного радіозв’язку та телекомунікації;
 • знання сучасних економічних процесів в народному господарстві, вміння орієнтуватись в ринковому просторі і підвищувати ефективність інженерної діяльності;
 • володіння навиками раціоналізаторства та винахідництва;
 • здатність працювати у різних галузях народного господарства.

Основні напрямки роботи комісії

І. Вивчення і підвищення рівня знань, умінь та навичок студентів:

 • Використання активних форм усної перевірки знань, усне опитування за темами
 • Аналіз рівня знань, умінь і навичок студентів, труднощів в опануванні програмним матеріалом і на цій основі розроблення шляхів підвищення ефективності навчального процесу
 • Вивчення результативності позакласної роботи, залучення студентів до роботи в гуртках
 • Проведення конкурсів серед студентів старших курсів на кращого по професії

ІІ. Розробка та впровадження заходів з вдосконалення методики викладання:

 • Розробка та впровадження методичних рекомендацій по вдосконаленню і підвищенню рівня знань
 • Обговорення результатів курсового та дипломного проектування
 • Розробка та впровадження методичних розробок та рекомендацій по предметах циклу та по темах і розділах цих предметів
 • Вивчення і рецензування навчально-методичної літератури, наукових публікацій та їх використання в навчально-виховному процесі

ІІІ. Підвищення професійного рівня викладачів циклової комісії

Для якісної реалізації цього напрямку викладачі комісії:

 • Систематично вдосконалюють професійні, психолого-педагогічні знання, методичну майстерність, розвивають принципи педагогічної співпраці, надають методичну допомогу молодим викладачам  
 • Підвищують фаховий рівень шляхом ознайомлення з досягненнями у галузі сучасної радіоелектроніки та комп’ютерної техніки, з передовими технологіями у цих галузях
 • Працюють над вдосконаленням професійно-педагогічної майстерності, розвитком навчально-методичної та матеріальної бази дисциплін радіотехнічного циклу
 • Розвивають та поглиблюють співпрацю з виробничими підприємствами, приватними фірмами, навчальними закладами подібного професійного спрямування всієї України

IV. Профорієнтаційна робота

Основним завданням цього напрямку є активне впровадження нових методів профорієнтації майбутніх абітурієнтів та популяризація спеціальності «Телекомунікації  та радіотехніка». Для цього були розроблені сторінки у найпопулярніших соціальних мережах   (банер), а учні шкіл запрошуються в наш навчальний заклад для участі у майстер-класах та ознайомлення із майбутнім фахом.

{gallery}ck/rt/25{/gallery}

Студенти та викладачі приймають активну участь в «Наукових пікніках» у місті Тернополі та області.

{gallery}ck/rt/26{/gallery}

По всіх навчальних предметах циклової комісії радіотехнічних дисциплін розроблені та затверджені у відповідному порядку робочі програми.

Викладачі циклової комісії постійно працюють над узгодженням методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт із вимогами нових навчальних програм; розробкою і впровадженням методичних рекомендацій по предметах циклу; активнішим використанням інтернет-ресурсів для методичного забезпечення дисциплін; а також над заохоченням студентів до використання набутих теоретичних знань при виготовленні діючих макетів виробів, моніторингу новинок у галузі радіотехніки, сучасних технологій галузі сучасного радіозв’язку та телекомунікації, поглиблення вмінь самостійного вивчення матеріалу.

Викладачі ЦК працюють над вдосконаленням  професійної та педагогічної майстерності, розвитком навчально-методичної бази дисциплін радіотехнічного циклу.

Методичні матеріали регулярно представляються на розгляд і схвалення методичної ради коледжу.

Навчальний процеc у повній мірі забезпечений необхідними навчальними приміщеннями, обладнаними необхідними приладами та пристроями для опанування тем навчальної програми. Для викладання спеціальних предметів є кабінети і лабораторії:

 • Кабінет-лабораторія телекомунікаційних пристроїв приймання та передавання інформації, телевізійної та офісної техніки ( ауд.321).
 • Кабінет-лабораторія конструювання та технології виробництва РЕА, систем автоматизованого проектування (ауд. 306).
 • Кабінет-лабораторія радіопередавальних пристроїв, метрології та вимірювальної техніки (ауд.310) .
 • Кабінет-лабораторія цифрових пристроїв, сигналів та процесів в радіотехніці, електронних пристроїв та мікроелектроніки (ауд.313).
 • Лабораторія пристроїв НВЧ та антен (ауд. 314).
 • Кабінет-лабораторія схемотехнічного проектування радіотехнічних пристроїв та радіотехнічних систем (ауд. 213).
 • Кабінет-лабораторія теорії кіл, електроматеріалознавства та елементної бази РЕА (ауд.217).
 • Кабінет-лабораторія автоматики та схемотехніки мікропроцесорних систем (ауд.219).
 • Лабораторія джерел електроживлення та стандартизації РЕА (ауд. 223).

Кабінети та лабораторії циклової комісії забезпечені відповідними приладами та лабораторними стендами по вивченню дисциплін і проведенню лабораторних і практичних робіт та для проведення електрорадіовимірювальної практики.

За цикловою комісією закріплені 3 комп’ютерні класи, в яких студенти мають можливість освоїти сучасні методи проектування радіоелектронної апаратури, моделювання електронних схем із використанням спеціалізованого програмного забезпечення: Компас, Electronic Workbench, “Proteus”, Altium Designer, SprintLayout, Micro-Cap, AVR Studio  та ін. Практичне застосування сучасних методів проектування студенти мають можливість вдосконалювати працюючи на 3D принтері. Студенти також самостійно створюють програми для мікроконтролерів, завдяки яким 3D моделі рухаються. 

{gallery}ck/rt/27{/gallery}

Для студентів працюють гуртки ремонту радіоприймальної апаратури, ремонту телевізійної апаратури, гурток з програмування мікроконтролерів, працює колективна радіостанція.

{gallery}ck/rt/1{/gallery}

Під час лабораторного заняття з метою набуття вмінь та навиків з використання вимірювальної техніки для визначення основних параметрів пристроїв в лабораторії № 223.

{gallery}ck/rt/2{/gallery}

Початок лабораторного заняття з метою набуття вмінь та навиків з використання вимірювальної техніки для визначення основних параметрів пристроїв в аудиторії № 310 (викладач Іванюк Г.Г.).

 {gallery}ck/rt/3{/gallery}

Проводиться заняття з дисципліни «Конструювання РЕА» в аудиторії 306 «Основи конструювання та технології виробництва РЕА».

{gallery}ck/rt/4{/gallery}

Проведення заняття з дисципліни «ЕОМ та мікропроцесори» з використанням комп’ютерної техніки (аудиторія №101).

{gallery}ck/rt/5{/gallery}

Заняття “ Метрологія та вимірювальна техніка» проводить викладач вищої категорії, методист Іванюк Геннадій Григорович.

{gallery}ck/rt/6{/gallery}

Проведення лабораторної роботи з метою набуття практичних навиків по ремонту побутової апаратури.

Всеукраїнське методичне об’єднання викладачів радіотехнічних дисциплін

На базі Технічного коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя неодноразово проводились Всеукраїнські методичні об’єднання викладачів радіотехнічних дисциплін закладів вищої освіти І-ІІ рівнів акредитації. В програму заходів входили: обмін педагогічним досвідом, ознайомлення з методиками викладання дисципліни радіотехнічного циклу.

{gallery}ck/rt/7{/gallery}

Проведення конкурсу проектування друкованого вузла з використанням САПР в аудиторії  306.

{gallery}ck/rt/8{/gallery}

Проведення конкурсу з конструювання та технології виготовлення радіоелектронного пристрою в майстерні коледжу.

{gallery}ck/rt/9{/gallery}

Виступ заступника директора з НР Волошина В.Н. на засіданні Всеукраїнського методичного об’єднання викладачів радіотехнічних дисциплін.

{gallery}ck/rt/10{/gallery}

Виступ голови циклової комісії комп’ютерних дисциплін Юзьківа А.В. на тему «Еволюція використання програмного використання САПР РЕА в підготовці молодших спеціалістів в Технічному коледжі ТНТУ ім. Івана Пулюя».

{gallery}ck/rt/11{/gallery}

Виступ голови циклової комісії Василишин О.З. з представленням та презентацією типових дипломних проектів студентів коледжу з використанням 3D моделювання.

«Тижні радіо»

Доброю традицією стало проведення «Тижнів радіо», під час яких студенти змагаються як у технічній, так і художній творчості.

{gallery}ck/rt/12{/gallery}

Робота журі у конкурсі на звання «Кращий радіомонтажник»

{gallery}ck/rt/13{/gallery}

Конкурси інтелектуального розвитку «Брейн-ринг» та «Що? Де? Коли?»

{gallery}ck/rt/14{/gallery}

Конкурс «Радіораллі» моделей виготовлених групами студентів. (2019р.)

{gallery}ck/rt/28{/gallery}

Конкурс «Радіоквест» (2019р.)

{gallery}ck/rt/29{/gallery}

Захист студентами дипломних проектів

Студенти випускних груп на високому рівні готують і захищають дипломні проекти. Членами державних кваліфікаційних комісій є керівники та начальники підрозділів провідних підприємств Тернополя та області:  

 • Кущак Дмитро Михайлович – начальник Державної інспекції електрозв’язку по Тернопільській області
 • Карпів Володимир Богданович – технічний директор ВАТ ”Тернопільське конструкторське бюро радіозв’язку ”Стріла”
 • Химич Григорій Петрович – Тернопільське державне науково-виробниче підприємство “Промінь” Директор філії “Промінь-антени”
 • Владика Ігор Дмитрович – начальник відділу технічного та метрологічного забезпечення ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”
 • Грицеляк Володимир Михайлович – начальник відділу маркетингу і збуту ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”
 • Кордяк Володимир Федорович – головний конструктор ВАТ “Тернопільський радіозавод “Оріон”
 • Піскун Сергій Олександрович – головний конструктор ТОВ ТКБР «Стріла»

{gallery}ck/rt/15{/gallery}

Крім пояснювальної записки та графічної частини, дипломники виконують діючі макети та 3D моделі і демонструють їх працездатність.

{gallery}ck/rt/16{/gallery}

Директор колледжу В.П. Калушка вручає дипломи студентам групи ТОР-403 (2009 р.).

{gallery}ck/rt/17{/gallery}

Зав. відділенням В.А. Приймак дає настанову випускникам (2009 р.).

{gallery}ck/rt/18{/gallery}

Захист дипломних проектів з виготовленням діючих макетів на тему: «Розробка конструкції зарядного пристрою для автомобільного акумулятора»  та  «Розробка конструкції велекомп’ютера» (2019р.)

{gallery}ck/rt/30{/gallery}

Участь у Всеукраїнських олімпіадах з радіоелектроніки

І Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки

Студенти Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя  посіли 2 загальнокомандне місце у І Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки, яка проходила 11-13 травня 2011 року на базі Вінницького технічного коледжу. У всіх конкурсах олімпіади були здобуті призові місця: у радіомонтажному конкурсі Лотоцький Павло 2 місце у конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням САПР Джоголик Микола 2 місце, у творчому конкурсі 3 місце, команда Технічний коледж ТДТУ ім. І. Пулюя у складі Джоголика Миколи, Лотоцького Павла з практичною роботою «Тестова плата для дослідження мікроконтролерів Atmega 8/48/88/168».

{gallery}ck/rt/19{/gallery}

Участь призерів коледжу у творчому конкурсі на  І Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки з практичною роботою «Тестова плата для дослідження мікроконтролерів Atmega 8/48/88/168».

{gallery}ck/rt/20{/gallery}

Призери Лотоцький Павло та Джоголик Микола у І Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки, яка проходила 11-13 травня 2011 року на базі Вінницького технічного коледжу.

ІІІ Всеукраїнська олімпіада з радіоелектроніки

Студенти Технічного коледжу ТНТУ ім. І.Пулюя посіли 1 місце у творчому конкурсі ІІІ Всеукраїнської олімпіади з радіоелектроніки яка проходила 24-26 квітня 2013 року на базі Смілянського промислово-економічного коледжу ЧДТУ у складі Покришки Василя, Стросінського Степана з практичною роботою «Блок живлення 0-30 В, 1А» та 6 загальнокомандне місце.

{gallery}ck/rt/21{/gallery}