Голова циклової комісії:  Дранівська Марія Богданівна,  спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Склад комісії:

 • Гаврилюк Володимир Ярославович, спеціаліст ІІ категорії
 • Гуменюк Ігор Всеволодович, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист, заслужений працівник освіти України.
 • Залуцька Наталія Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Гаврилюк Володимир Ярославович

Освіта: Тернопільський національний Технічний університет імені Івана Пулюя, 2011, Технологія та устаткування зварювання, магістр технології та устаткування зварювання,  інженер-механік.

Викладає дисциплін:  

 • Контроль якості зварювання;
 • Виготовлення зварних конструкцій;
 • Напилення та наплавлення;
 • Технологічне устаткування;
 • Матеріалознавство з основами термічної обробки металів та зварних з’єднань;
 • Система якості у зварювальному виробництві та сертифікація;
 • Паяння металів;
 • Теорія процесів зварювання;
 • Зварювання пластмас.

Гуменюк Ігор Всеволодович

Освіта: Тернопільський державний Педагогічний інститут, 1979, Загально технічні дисципліни і праця, спеціаліст, учитель загальнотехнічних дисциплін

Викладає дисциплін:

 • Зварювальні матеріали;
 • Обладнання електричного зварювання плавленням;
 • Технологічні основи зварювання  плавленням;
 • Газотермічна обробка матеріалів.

Дранівська Марія Богданівна

Освіта: Тернопільський приладобудівний інститут  ім. І. Пулюя, 1995р., Обладнання і технологія зварювального виробництва,  інженер-механік.

Викладає дисципліни:

 • Зварні конструкції;
 • Технологія та обладнання зварювання тиском;
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство;
 • Технічна механіка.

Залуцька Наталія Василівна

Освіта: Львівський політехнічний інститут, 1986р., Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти, інженер-механік.

Викладає дисципліни:

 • Стандартизація, взаємозамінність та технічні вимірювання;
 • Креслення.

Завдання циклової комісії

Майже на кожному підприємстві та в інших організаціях народного господарства використовується важливий технологічний процес – зварювання. Без зварювання неможливе виготовлення верстатів, електричних машин, літаків, турбін, різних металевих конструкцій, прокладання трубопроводів; зведення будинків, виробництво суден, котлів, будова  мостів.

Зварюванням з’єднують об’єкти розмірами від мікрометрів (інтегральні схеми в мікроелектроніці і т.п.) до сотень метрів (корпуси суден). До області зварювання також відносяться процеси термічного різання, паяння, наплавлення, напилення і металізації, зміцнення поверхонь та інші.

Висока ефективність процесу зварювання визначила її широке поширення у всіх галузях промисловості. Діапазон її застосування простирається від космічних досліджень і атомної енергетики до приладобудування, зв’язку і навіть медицини та біотехнології.

Спеціальність 131 «Прикладна механіка» зорієнтована на підготовку молодших спеціалістів за спеціалізацією “Зварювальне виробництво”. Таких фахівців у Західному регіоні України навчає лише наш коледж. То ж основним завданням циклової комісії є підготовка компетентних високо кваліфікованих спеціалістів.

На викладачів комісії лягає величезна відповідальність в тому плані, що саме вони формують рівень теоретичних знань, ґрунтовне практичне навчання студентів з дисциплін професійно-практичної підготовки та вміння використовувати набуті знання на практиці. І з цим завданням викладачі справляються успішно. Випускники коледжу зарекомендували себе, як висококваліфіковані фахівці на провідних підприємствах регіону. Працюють з новітнім обладнанням та за  новими технологіями.

Робота циклової комісії

Викладачі циклової комісії постійно самовдосконалюються і працюють над проблемою використання та впровадження найсучасніших форм та методів організації навчального процесу. Вони постійно підвищують свій рівень професійної майстерності, впроваджують сучасні технології навчання. Циклова комісія приймає активну участь у роботі методичних об’єднань, де викладачі виступають з доповідями, готують завдання і входять до складу організаторів олімпіад, обмінюються досвідом.

Головними напрямками роботи циклової комісії є:

 1. Реалізація педагогічної діяльності відповідно до Законів України, освітніх програм, положень та інших нормативних документів.
 2. Створення системи пошуку, розвитку й підтримки обдарованої молоді, стимулювання її до творчого саморозвитку та самовдосконалення.
 3. Організація та удосконалення індивідуальної роботи зі студентами.
 4. Удосконалення практичної підготовки студентів шляхом добору сучасних баз практики з потужним матеріально-технічним забезпеченням.
 5. Вивчення та запровадження у навчально-виховний процес новітніх освітніх технологій.
 6. Постійне підвищення професійного рівня педагогічної майстерності викладачів.

Матеріально-технічна база

За цикловою комісією закріплено два спеціалізованих кабінети (ауд. 204в та 210в ) та дві навчальні лабораторії, завданням яких є забезпечення поглибленого вивчення дисциплін, реалізація практичної і творчої складових змісту навчання.

Лабораторія зварювального виробництва

Майстерня ручного електродугового зварювання

Методичне забезпечення

Викладачі ЦК працюють над створенням та вдосконаленням  методичних розробок і поданням їх в систему е-навчання Мооdle.

Надано гриф Міністерства освіти і науки України таким підручникам:

 • Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф. «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» (2005 р.)
 • Гуменюк І.В., Іваськів О.Ф, Гуменюк О.В. «Технологія електродугового зварювання» (2006 р.)
 • Гуменюк І.В., Гуменюк О.В. «Обладнання і технологія слюсарно-складальних робіт» (2008 р.)
 • Гуменюк І.В. «Обладнання та технології зварювальних робіт» (2009)
 • Гуменюк І.В., Косенко С.В. та ін.. «Посібник майстра виробничого навчання» (2012)
 • Підручник «Технологія електродугового зварювання» – переможець Всеукраїнського конкурсу підручників у номінації «Промисловість» (2006 р.).

Комплект підручників для підготовки (підвищення кваліфікації) робітників з професії «Електрогазозварник» в професійно-технічних закладах освіти «Обладнання і технологія газозварювальних робіт» та «Технологія електродугового зварювання» були висунуті на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки та відзначені у листі Міністра освіти і науки України І.О. Вакарчука. (2008 р.).

Члени комісії мають комплексне забезпечення з таких дисциплін:

Гаврилюк В.Я

 1. Методичні вказівки до підготовки і виконання лабораторних робіт з дисциплін: “Паяння металів”, “Контроль якості зварювання”,“Наплавлення та напилювання”, “Зварювання пластмас”.

Гуменюк І.В. 

 1. Методичні вказівки для підготовки та виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Обладнання електричного зварювання плавленням», «Паяння металів», «Технологічні основи зварювання плавленням», «Газотермічна обробка матеріалів», «Зварювальні матеріали»
 2. Конспект лекцій з дисципліни “Зварювальні матеріали”

Дранівська М.Б.

 1. Конспекти лекцій для вивчення дисциплін «Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство », «Матеріалознавство», «Основи конструювання деталей  машин та механізмів» «Деталі машин».
 2. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи конструювання деталей машин та механізмів », «Зварні конструкції».
 3. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Зварні конструкції»

Викладачі циклової комісії постійно працюють над узгодженням методичних вказівок до виконання лабораторних та практичних робіт із вимогами нових навчальних програм.

Результати роботи

Підсумком робота циклової комісії за навчальний рік є проведення атестація випускників. Атестація проводиться у формі захисту дипломного проекту та завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому освітнього рівня молодший спеціаліст із присвоєнням кваліфікації: технік-технолог.

Атестація здійснюється відкрито і публічно.

Захист дипломного проекту

Оприлюднення результатів захисту дипломних проектів