Голова циклової комісії – Фігурка Ярослав Романович – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Склад комісії:

 • Лотоцька Вікторія Миколаївна –  спеціаліст
 • Казимирович  Ігор Юрійович – спеціаліст
 • Дранівський Назарій Ігорович – спеціаліст

Якісний склад комісії на 20.01.2020 р.

Всього

членів комісії

З них викладачів

У тому числі

Спеціалістів

другої

категорії

першої категорії

вищої категорії

старших викладачів

викладачів-методистів

5

2

1

0

0

1

Завдання комісії

Основними завданнями циклової комісії автомобільних перевезень є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі транспорту для розвитку транспортної інфраструктури області та країни в цілому. Також комісія працює над розвитком людини як майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста, громадянина, патріота.

Систематично члени комісії проводять засідання циклової комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, аналізу змісту навчальних програм, вносять до них зміни, досягаючи логічності викладу змісту навчальної дисципліни, реалізації міжпредметних  зв’язків,  розглядають питання щодо оновлення тестових завдань для підсумкового оцінювання, аналізують успішність студентів та результати тематичного контролю з дисциплін циклу. Затверджують  документацію, що стосується проходження навчальних, технологічної та переддипломної практик, курсових робіт, курсових та дипломних проектів.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, поповнюють  навчальний процес матеріалами для виконання практичних та лабораторних робіт. Використовують мультимедійні засоби на заняттях дисциплін циклу.

Завдання циклової комісії: донести до студентів знанням і навички в галузі планування, організації і управління вантажними та пасажирськими перевезеннями на міських, приміських, міжміських і міжнародних маршрутах, навчити успішно керувати сучасним автотранспортним підприємством (навчальний процес передбачає паралельне здобуття посвідчення водія категорії В і С, поглиблене вивчення іноземних мов за вибором).

Успішне навчання дає можливість престижного працевлаштування, заснування власного бізнесу, професійного росту і гідних доходів.

Випускники можуть працювати за професіями:

 • технік-технолог (механіка);
 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • диспетчер з міжнародних перевезень;
 • диспетчер служби перевезень;
 • диспетчер станційний;
 • інспектор з експлуатаційних, виробничо-технічних та організаційних питань;
 • інспектор з охорони праці та техніки безпеки;
 • ревізор з безпеки руху;
 • технік-інспектор з контролю за використанням палива;
 • ревізор автомобільного транспорту;
 • оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автомобільному транспорті

Коротка історія комісії

На сьогоднішній день внаслідок інтеграції України в європейську і світову економіку актуальним  стає питання вдосконалення транспортної системи України. Виходячи з цього, викладачам циклової комісії автомобільних перевезень необхідно на належному рівні здійснити фахову підготовку майбутніх спеціалістів, надати студентам теоретичні знання і практичні навики, які дозволять їм зробити суттєвий внесок у соціально-економічний та науково-технічний розвиток нашої держави. З цією метою застосовувати інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, наочний матеріал і технічні засоби навчання, нестандартні  методи навчальної діяльності, а саме: семінари, диспути, бесіди, представлення проектів, моделювання конкретних ситуацій тощо.

З метою набуття професійних вмінь і навиків та закріплення теоретичних знань студентами спеціальності на ІІ, ІІІ та ІУ курсах забезпечити проходження ними навчальних практик в автотранспортних підприємствах м. Тернополя та області. Під час практик студенти знайомляться з кваліфікаційними вимогами до фахівців за вибраною спеціальністю, основними видами, завданнями та змістом майбутньої діяльності.

Завершальною роботою студентів у навчальному закладі є виконання дипломного проекту. Структура дипломного проекту, його зміст та завдання визначаються освітньо-кваліфікаційними характеристиками та забезпечуються освітньо-професійною програмою, що є складовими Державного стандарту освіти підготовки спеціалістів за даною спеціальністю.

Використання сучасних алгоритмів вирішення поставлених перед студентами завдань на дипломне проектування, застосування програмних продуктів, набутого досвіду за період проходження теоретичної та практичної підготовки в коледжі дозволяє вже майже сформованим спеціалістам успішно захистити дипломний проект на засіданні Державної кваліфікаційної комісії.

На даний час в складі циклової комісії автомобільних перевезень працює 4 викладачі.  Вони забезпечують підготовку студентів з фахових дисциплін.

Фігурка Ярослав Романович

Освіта: Інженер-механік, Львівський політехнічний інститут , 1979р.

Педагогічний стаж 14 років.

Викладач дисциплін:

 • Автомобілі
 • Спеціалізований рухомий склад
 • Правила і безпека дорожнього руху

Дранівський Назарій Ігорович

Освіта: У 2011 році закінчив Технічний коледж Тернопільського національного  технічного університету ім. Івана Пулюя. У 2014 році закінчив Національний транспортний університет та здобув кваліфікацію інженер з транспорту.

Викладач дисциплін:

 • Вантажознавство
 • Організація пасажирських автомобільних перевезень
 • Автомобільні експлуатаційні матеріали

Лотоцька Вікторія Миколаївна 

Освіта: У 2009 році закінчила Технічний коледж Тернопільського національного  технічного університету ім. Івана Пулюя. У 2013 році закінчила Рівненський національний університет водного господарства та природокористування та здобула кваліфікацію магістр з організації перевезення і управління на автотранспорті.

Викладач дисциплін:

 • Організація міжнародних автомобільних перевезень
 • Організація пасажирських автомобільних перевезень
 • Організація та планування роботи підприємства.

Казимирович Ігор Юрійович

Освіта: Інженер-механік, Львівський політехнічний інститут , 1979р.

Викладач дисциплін:

 • Транспортна географія
 • Логістика

Методичне забезпечення дисциплін

Викладачі циклової комісії постійно працюють над методичним забезпеченням дисциплін.

Основні навчально-методичні посібники.

 1. Волошин Я.Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація вантажних перевезень» для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень та управління на автотранспорті» – Тернопіль: ТКТНТУ ім. Івана Пулюя, 2008.- 46 с.
 2. Іванюра І.Т., Волошин Я.Ф., Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Вантажознавство». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 275 с.
 3. Іванюра І.Т., Волошин Я.Ф., Фігурка Я. Р., Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство». – Тернопіль:ТК ТНТУ ім. І. Пулюя,2014 – 61с.
 4. Іванюра І.Т., Мандзюк М.В., Волошин Я.Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 69 с.
 5. Лотоцька В.М. Конспект лекцій з дисципліни: «Автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014 р.
 6. Лотоцька В.М. Методичні вказівки для виконання та проведення практичних робіт з дисципліни: «Організація міжнародних автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ.
 7. Лотоцька В.М. Методичні вказівки для виконання та проведення практичних робіт з дисципліни: «Організація міжнародних автомобільних перевезень» (за скороченим терміном навчання), для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»
 8. Поліщук І.М. Конспект лекцій з дисципліни “Комерційна робота” для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 9. Літвінюк О.В., Лотоцька В.М. Посібник «Спеціальна термінологія і професіоналізми» для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014 р.
 10. Фігурка Я.Р., Іванюра І.Т. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад». –  Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012 – 137с.
 11. Фігурка Я.Р. Інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі” для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 12. Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни “Організація міжнародних автомобільних перевезень” для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 13. Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни “Автомобілі” для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 14. Фігурка Я.Р. Методичний посібник з дисципліни “Правила і безпека дорожнього руху” для студентів спеціальності 5.07010102 “Організація перевезень і управління на автотранспорті”. – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 15. Конспект лекцій для вивчення дисципліни «Транспортно – експедиційна робота» для студентів спеціальності 5.070110102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті» за напрямком підготовки 6.070101 «Транспортні технології» . Укладачі: Дранівський Н.І., Лотоцька В.М. -Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2017.
 16. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство» для студентів 275 “Транспортні технології (автомобільний транспорт)”. Укладач Дранівський Н.І. -Тернопіль: Технічний коледж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя, 2018.

Перелік кабінетів, майстерень, в яких здійснюється підготовка молодших спеціалістів:

 • Кабінет «Експлуатаційних матеріалів та паливно-енергетичних ресурсів»  №103В
 • Кабінет «Автомобілів і автомобільних двигунів. Технічної експлуатації автомобілів.»  №104В
 • Кабінет «Автомобільних перевезень.»  №202В
 • Кабінет «Спеціалізованого рухомого складу. Економіки, організації і планування підприємства.» №306В

Окрім вказаних, для фахової підготовки використовуються кабінети і лабораторії, закріплені за ЦК автомеханічних дисциплін.

Кабінети оснащені комп’ютерним обладнанням, відповідними стендами, тематичними плакатами, картами. Викладачі циклової комісії постійно  проводять відкриті заняття та виховні заходи, друкують свої методичні матеріали.

З 2009 року відбуваються захисти дипломних проектів,  членами державних екзаменаційних комісій яких є викладачі коледжу та  керівники і провідні спеціалісти автотранспортних підприємств міста Тернополя (ПАТ «Тернопільське АТП-16127», ТОВ МВ «Стеллар», СУШП «Діана Інтернаціональ», КП «Тернопільміськавтотранс» ТМР та ін.).

{gallery}ck/ap/28{/gallery}

Студенти слухають оприлюднення результатів захисту

{gallery}ck/ap/29{/gallery}

Заняття з дисципліни «Автомобілі» в лабораторії «Автомобілів і автомобільних двигунів» з групою ТТ-211 проводить Фігурка Я.Р. 2019  р.

{gallery}ck/ap/30{/gallery}

Відкриту пару з дисципліни «Організація та планування роботи підприємства» з групою ТТ-411 проводить Лотоцька В.М.2020 р.

{gallery}ck/ap/31{/gallery}

Студентка групи ТТ-411 Верес Анастасія презентує англійською мовою обрану нею компанію 

{gallery}ck/ap/32{/gallery}

Заняття з дисципліни «Технічна експлуатація автомобілів» проводить Казимирович І.Ю. 2019 р.

{gallery}ck/ap/33{/gallery}

Заняття з дисципліни «Основи транспорту» з групою ТТ-111 проводить Дранівський Н.І. 2019  р.

{gallery}ck/ap/34{/gallery}

Студенти  спеціальності Забитівський Віталій та Сіра Діана доповідають на відкритій парі з англійської мови

{gallery}ck/ap/35{/gallery}

Студент – практикант Мазаєв Максим проводить заняття з групою ТТ-211 2019 р.

З року в рік в нашому коледжі в жовтні традиційно проходить декада, присвячена Дню автомобіліста. У цей час студенти мають змогу проявити себе у найрізноманітніших випробуваннях, починаючи від професійних, інтелектуальних конкурсів та закінчуючи спортивними змаганнями і художніми виступами.

{gallery}ck/ap/36{/gallery}

Програма декади, присвяченої святкуванню Дня автомобіліста

{gallery}ck/ap/37{/gallery}

Випускники попередніх років дають настанови та поради своїм наступникам

{gallery}ck/ap/38{/gallery}

Програма декади, присвяченої святкуванню Дня автомобіліста

Студенти спеціальності беруть активну участь у спортивному житті коледжу і проявляють себе на секціях з волейболу, футболу, настільного тенісу та туризму

{gallery}ck/ap/39{/gallery}

Студентки спеціальності Амік Анастасія, Максимів Юлія та Сисак Діана вернулися із змагань з призовими місцями

{gallery}ck/ap/40{/gallery}

Студентка групи ТТ-211  Павловська Софія на змаганнях з туризму

Дозвілля студентів

Циклова комісія автомобільних перевезень організовує та бере участь у різноманітних поїздках.  Організовує навчальні екскурсії по автотранспортних підприємствах (ТОВ МВ «Стеллар», ПрАТ «Тернопільське АТП – 16127», ПП «Нечипорук Траспортсервіс»).

Студенти Групи ТТ-311 на екскурсії В ТОВ МВ «Стеллар»

{gallery}ck/ap/41{/gallery}

Огляд з сертифікованої мийки для автоцистерн

{gallery}ck/ap/42{/gallery}

Ознайомлення з робочим місцем логіста

{gallery}ck/ap/43{/gallery}

Інструктаж на складі запчастин

{gallery}ck/ap/44{/gallery}

Ознайомлення з рухомим складом підприємства

{gallery}ck/ap/45{/gallery}

Після важкого навчального року добре розслабляє та заряджає поїздка в гори

{gallery}ck/ap/46{/gallery}

Студенти групи ТТ-311 на екскурсії в столиці України

{gallery}ck/ap/47{/gallery}

Наша любі випускники 2018 та 2019 рр.