Голова комісії: Мацикур Галина Володимирівнаспеціаліст вищої категорії, викладач-методист;

Склад комісії:

 1. Мацикур Галина Володимирівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
 2. Лясота Марта Володимирівна – спеціаліст першої категорії
 3. Щербанюк Ігор Миколайович – спеціаліст другої категорії
 4. Грухіна Тетяна Ярославівна – спеціаліст вищої категорії

{gallery}ck/tto/43{/gallery}

Завдання комісії

Головним завданням державної політики у туристичній та курортно-рекреаційній сфері є забезпечення її розвитку за рахунок підвищення якості національних туристичних пропозицій до рівня міжнародних стандартів та формування іміджу України як туристичної держави. Це створює необхідність удосконалення сучасної системи кадрового забезпечення сфери туризму та підвищення рівня професіоналізму працівників. Саме тому в системі освіти України все більше уваги приділяється проблемам удосконалення підготовки професійних кадрів у сфері туризму. На розв‘язання цього завдання спрямована робота циклової комісії туризму і туристичного обслуговування.

Коротка історія комісії

1 вересня 2011 р. в зв‘язку із одержанням ліцензії на підготовку молодших спеціалістів з туристичного обслуговування, в Технічному коледжі було створено циклову комісію туризму і туристичного обслуговування. Членами її стали: Мацикур Г.В.(голова), Дубровіна Т.С., Грухіна Т.Я., Зуб Л.В. У 2012-2013 навч.році до складу комісії приєднались члени циклової комісії соціально-гуманітарних дисциплін (до 2004 р. – суспільних дисциплін).

Від 1 вересня 2018/19 навч.року Циклова комісія туризму і туристичного обслуговування включає до свого складу лише фахівців туристичного обслуговування і є випускаючою цикловою комісією. На 1 березня 2020 року нею було випущено 6 груп за спеціальністю «Туризм» («Туристичне обслуговування»).

Перший набір в групу підготовки фахівців за спеціальністю 5.14010301 „Туристичне обслуговування” (напрям підготовки 6.140103 «Туризм») було здійснено у 2011/2012 н.р. Група нараховувала 28 чоловік (з них 15 — держзамовлення).

{gallery}ck/tto/44{/gallery}

Група набору 2011/2012 навч. року, керівник – Оніщук І.В, староста Лісовська А. Випуск 2014/15 навч. року.

4 лютого 2020 р. з Технічного коледжу було випущено вже 6 покоління випускників спеціальності «Туризм» – 25 студентів, що навчались в період 2016/17-2019/20, керівник групи Мацикур Г.В, староста Зуб Ю. З них – 9 – з червоним дипломом.

{gallery}ck/tto/45{/gallery}

Всі вони успішно здали комплексний кваліфікаційний державний екзамен і продовжать навчання за освітньою програмою «Туризм» в навчальних закладах України та за кордоном.

Робота комісії

Сфера послуг потребує фахівців нової генерації. Зараз у туристичному бізнесі цінуються працівники, здатні працювати для задоволення потреб споживачів, які вміють зрозуміти та задовольнити їх запити завдяки якісному обслуговуванню. Особливе значення мають знання декількох іноземних мов, ділової етики, володіння комп’ютерною технікою та технологіями обслуговування згідно з сучасними стандартами якості обслуговування, готовність до поглиблення своїх фахових знань.

З метою досягнення високого рівня підготовки фахівців у сфері туризму, спеціалісти циклової комісії виконують таку роботу:

 • створення відповідного навчально-методичного комплексу дисциплін з метою підвищення ефективності проведення занять;
 • використання і поширення інноваційних технологій навчання і виховання;
 • активізація творчого характеру, максимальної активності в діяльності педагогів і студентів;
 • створення сприятливих умов для ефективної методичної роботи і творчого пошуку;
 • підвищення якості знань студентів та їх зацікавленості навчально-виховним процесом;
 • всебічне охоплення учасників навчально-виховного процесу різними формами роботи протягом року, перетворення її на частину системи безперервної освіти;
 • якісна підготовка і ведення ділової документації членами комісії;
 • робота по організації ефективного робочого місця викладача та студента у фахових кабінетах;
 • дотримання системи міжпредметних зв‘язків;
 • дотримання принципу науковості при викладанні дисциплін;
 • організація історико-дослідницької, туристичної, краєзнавчо-пошукової діяльності студентів;
 • організація самостійно-позаурочної роботи студентів;
 • вдосконалення форм і методів контролю знань студентів;
 • громадянське виховання;
 • профорієнтаційна робота тощо.

В процесі навчання спеціальності «Туризм» студенти набувають необхідну сукупність теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних організаційних завдань на сучасному етапі розвитку туристичної галузі.

Вже із першого курсу під час вивчення дисципліни «Вступ до фаху» під керівництвом Мацикур Г.В. студенти створюють основи для вивчення інших фахових дисциплін, знайомляться з базовим глосарієм туристичних дисциплін, основними функціями і умовами розвитку туризму, його місцем в суспільстві та господарській системі, принципами його класифікації.

Під час вивчення дисциплін «Технологія та організація туристичного обслуговування», написання курсової роботи з цієї дисципліни студенти готуються не лише теоретично, але й практично застосовувати набуті навики і вміння з організації туризму. Метою вивчення дисципліни є отримання знань щодо порядку організації приватного підприємства, отримання ліцензії на здійснення туристичної діяльності та окремих її видів, формування туристичної пропозиції турфірмою, проектування турів та маршрутів, документального забезпечення подорожі, технології збуту туристичного продукту з використанням різних методів продажу та багато інших питань.

{gallery}ck/tto/46{/gallery}

Викладач Мацикур Г.В. – справжній приклад успішного організатора турів і самостійного мандрівника. Вона відвідала вже 25 країн світу і ділиться досвідом організації туризму в цих країнах з студентами та викладачами, а також виступає на телебаченні та тематичних зустрічах у місті та регіоні.

Від початків вивчення соціально-економічної географії, так і до широкого вивчення Географії України та світу, студенти набувають теоретичних та практичних знань під керівництвом Лясоти М.В.

{gallery}ck/tto/47{/gallery}

Подорожі Європою з викладачем Лясотою М.В. – завжди насичені емоціями.

Технологічні  механізми функціонування та обслуговування в готелях, курортах, туркомплексах, а також специфіку і процес організації діяльності закладів ресторанного господарства розглядає на заняттях з студентами викладач Щербанюк І.М.

{gallery}ck/tto/48{/gallery}

Надзвичайно талановитий викладач Щербанюк І.М. – захоплює студентів не лише своїм предметом, але є найактивнішим організатором позаурочної, культурно-виховної роботи в коледжі.

Задачею вивчення Основ екскурсійного обслуговування під час занять Грухіної Т.Я. є формування у студентів системи професійних компетенцій із використання основ організації екскурсійної справи, методів її організації та проведення для ефективного господарювання на рівні суспільного виробництва послуг – туристичного підприємства.

{gallery}ck/tto/49{/gallery}

Практичні заняття з викладачем Грухіною Т.Я. – спочатку уважно слухаємо, потім – проводимо екскурсію самостійно.

Практика  студентів  є  обов’язковим  компонентом  процесу  підготовки фахівців у вищому навчальному закладі і проводиться на відповідним чином оснащеній базі  практики (мотель-лабораторія, навчальна туристична фірма, навчальний бар), а також на туристичних фірмах та інших підприємствах (установах, організаціях), а також інших об’єктах туристичної індустрії, за профілем яких здійснюється підготовка спеціалістів з туристичного обслуговування. Етапи, термін проходження і зміст практики визначаються затвердженими планами і програмою. По закінченню практики студенти також набувають відповідну робітничу спеціальність.

Методична робота

Членами циклової комісії велика увага приділяється методичній роботі. Вона спонукає кожного викладача до підвищення свого фахового рівня; сприяє взаємному збагаченню членів колективу педагогічними знахідками, дає змогу молодим вчитися педагогічної майстерності у старших і досвідченіших колег, забезпечує підтримання в педагогічному колективі духу творчості, прагнення до пошуку.

Метою роботи є удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного та виробничого процесу для підвищення наукового рівня змісту навчання та викладання навчального матеріалу, формування у студентів високих професійних знань, умінь і навичок та підготовки їх до трудової діяльності в ринкових умовах.

З метою якісної підготовки фахівців члени циклової комісії  забезпечують якісне проведення кожного навчального заняття та ефективно застосовують власно створені друковані та електронні матеріали, розміщені на сервері електронних курсів еGuru.

Протягом останнього часу було видано ряд посібників та методичних вказівок для студентів Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя:

– Мацикур Г. В. Технологія і організація туристичного обслуговування. Опорний конспект лекцій / Галина Володимирівна Мацикур. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 184 с. – (четверте);

– Історія туризму: опорний конспект лекцій /укладач Г.В. Мацикур – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 80 ст.

– Туристичне краєзнавство: посібник / укладач Мацикур Г.В. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 86 ст.

– Мацикур Г. В. Туристичне країнознавство. Опорний конспект лекцій / Г. В. Мацикур, М. В. Лясота. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 162 с.

– Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія і організація туристичної діяльності» (для студентів 2 курсу денної форми навчання  спеціальності 242 “Туризм” / укладач Г.В.Мацикур. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2017. – 25 с. 

– Мацикур Г.В. Проект «Лабораторія Подорожей» / укладач Г.В.Мацикур. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 35 с. 

– Лясота М. В. Методичні вказівки до виконання самостійної та практичної роботи із дисципліни «Географія туризму». / Марта Володимирівна Лясота. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 60 с.

– Лясота М.В. Географія туризму України. Опорний конспект лекцій /Лясота Марта Володимирівна. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 123 с.

– Лясота М. В. Страхування в туризмі. Опорний конспект лекцій / Марта Володимирівна Лясота. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2016. – 42 с.

– Лясота М.В. Основи туристичного бізнесу. Опорний конспект лекцій /Лясота Марта Володимирівна. Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 44 с. 

– Лясота М. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з Географії туризму / Марта Володимирівна Лясота. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2018. – 19 с.

– Грухіна Т. Я. Туристине краєзнавство: навчальний посібник / укладач Тетяна Ярославівна Грухіна. – м. Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2019. – 203 с.

– Грухіна Т. Я. Основи технології обслуговування в індустрії розміщення. Навчальний посібник / Тетяна Ярославівна Грухіна. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 170 с.

– Грухіна Т. Я. Організація екскурсійного обслуговування. Навчальний посібник / Тетяна Ярославівна Грухіна. – Тернопіль: Технічний коледж ТНТУ імені Івана Пулюя, 2019. – 181 с. 

Викладач Мацикур Г.В. приймала участь у складі роботи Акредитаційної комісії вищої освіти МОН:  2014 року Хмельницький економіко-правовий коледж Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»; 2015 року Приватний вищий навчальний заклад «Економіко-правовий технікум при Міжрегіональний академії правління персоналом»;  2016 року Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу; 2017 року Коломийський економіко-правовий коледж Київського національного торговельно-економічного університету; 2018 року Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу Одеської національної академії харчових технологій.

Члени циклової комісії прививають студентам здатність діяти з позицій соціальної відповідальності, займати активну життєву позиції, розвивати лідерські якості, сприяють вихованню високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гідності, патріотизму, моральних якостей та бережливого ставлення до національних надбань в галузях матеріального і духовного виробництва, сприяють прищепленню студентам глибокої зацікавленості духовною скарбницею українського народу, витоками краєзнавства та історії, національно-культурною та природною спадщиною держави, сприяють оздоровлення, розвитку адаптивних можливостей організму.

В процесі виховання використовуються різні види екскурсійно-краєзнавчої роботи. Викладачі залучають студентів до активної туристичної діяльності: спелеоподорожі, сплави по Дністру, долання Карпатських вершин, подорожі Україною та Європою. Щорічні екоакції – є звичною практикою екологічного виховання молоді.

{gallery}ck/tto/50{/gallery}

Досліджуємо печеру унікальну пам‘ятку природи Тернопільщини – печеру Млинки

{gallery}ck/tto/22{/gallery}

Сплави Дністровським каньйоном – практичне вивчення туристичного краєзнавства