1. Студентське   самоврядування   –   це   форма  організації  діяльності   осіб,   які навчаються у вищих навчальних закладах, що сприяє максимальному виявленню і реалізації творчих здібностей особистості, формуванню її моральних  якостей, відповідальності за результати своєї життєдіяльності.
Студентське самоврядування формує у студентської молоді навички майбутніх організаторів та керівників, сприяє залученню молоді в процес управління навчальним закладом.
Діяльність    органів     студентського     самоврядування     спрямовується     на удосконалення навчально-виховного процесу, спрямованого на якісне навчання, виховання духовності і культури студентів, зростання у студентської молоді соціальної активності та відповідальності.
Органом студентського самоврядування у Технічному коледжі імені Івана Пулюя є Студентська рада коледжу.

Основними завданнями Студентської ради коледжу є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів осіб, які навчаються;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння   у   створенні   необхідних  умов   для   проживання   і   змістовного відпочинку студентів;
 • створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • безпосередня участь студентів у реалізації державної молодіжної політики;
 • забезпечення інформаційно-молодіжної, правової, психологічної, фінансової допомоги студентам (спільно з відповідними службами);
 • представництво   у  керівництві   вищих   навчальних   закладів,   інститутів   та факультетів (відділень);
 • сприяння залученню студентів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 • контроль  за навчальною  і  трудовою  дисципліною  студентів,  оперативне реагування на випадки їх порушення;
 • участь у роботі стипендіальної комісії;
 • організація роботи органів студентського самоврядування у гуртожитках та студентських містечках;
 • координація    роботи    з    кураторами    академічних    груп,    вихователями гуртожитків, кафедрами та факультетами (відділеннями);
 • пропаганда   здорового   способу   життя,   безпечної   поведінки,   запобігання вчиненню студентами правопорушень, вживанню ними алкоголю, наркотиків, палінню та ін.

2. Профспілкова організація студентів Технічного коледжу  ім. Івана Пулюя – це громадська організація студентів коледжу, метою якої є представництво, здійснення та захист учбових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Вступ студентів до профспілки провадиться на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національну, расову приналежність, стать, партійність або релігійні переконання.

Основними завданнями Профспілкової організації студентів  коледжу є:

 • на всіх рівнях представляє і захищає права та інтереси студентів;
 • поселяє у гуртожитки;
 • сприяє оздоровленню в санаторії-профілакторії коледжу та інших здравницях України;
 • допомагає в отриманні всіх видів матеріальної допомоги та премій;
 • ознайомлює з правами студентів та допомагає їх відстоювати;
 • здійснює соціальний захист студентів пільгових категорій;
 • дбає про соціально-правовий захист студентів контрактної форми навчання;
 • без згоди профкому студента не можуть виселити з гуртожитку.

Структура Профспілкової організації студентів Технічного коледжу: