Голова циклової комісії – Фігурка Ярослав Романович – спеціаліст вищої категорії, старший викладач.

Склад комісії:

 • Волошин Ярослав Федорович – спеціаліст першої категорії
 • Лотоцька Вікторія Миколаївна –  спеціаліст
 • Казимирович  Ігор Юрійович – спеціаліст
 • Дранівський Назарій Ігорович - спеціаліст

Якісний склад комісії на 20.01.2016 р.

Всього

членів комісії

З них викладачів

У тому числі

Спеціалістів

другої

категорії

першої категорії

вищої категорії

старших викладачів

викладачів-методистів

5

3

-

1

1

1

-

Завдання комісії

Основними завданнями циклової комісії автомобільних перевезень є підготовка висококваліфікованих працівників в галузі транспорту для розвитку транспортної інфраструктури області та країни в цілому. Також комісія працює над розвитком людини як майбутнього конкурентоспроможного спеціаліста, громадянина, патріота.

Систематично члени комісії проводять засідання циклової комісії, на яких обговорюють питання методичної роботи, аналізу змісту навчальних програм, вносять до них зміни, досягаючи логічності викладу змісту навчальної дисципліни, реалізації міжпредметних  зв’язків,  розглядають питання щодо оновлення тестових завдань для підсумкового оцінювання, аналізують успішність студентів та результати тематичного контролю з дисциплін циклу. Затверджують  документацію, що стосується проходження навчальних, технологічної та переддипломної практик, курсових робіт, курсових та дипломних проектів.

Викладачі активно працюють над методичними розробками, беруть участь у методичних семінарах, поповнюють  навчальний процес матеріалами для виконання практичних та лабораторних робіт. Використовують мультимедійні засоби на заняттях дисциплін циклу.

Завдання циклової комісії: донести до студентів знанням і навички в галузі планування, організації і управління вантажними та пасажирськими перевезеннями на міських, приміських, міжміських і міжнародних маршрутах, навчити успішно керувати сучасним автотранспортним підприємством (навчальний процес передбачає паралельне здобуття посвідчення водія категорії В і С, поглиблене вивчення іноземних мов за вибором).

Успішне навчання дає можливість престижного працевлаштування, заснування власного бізнесу, професійного росту і гідних доходів.

 

Коротка історія комісії

Циклова комісія автомобільних перевезень є досить молодою у Технічному коледжі. Свою роботу вона розпочала в 2005 році. Очолив її викладач Фігурка Я.Р. Вагомий вклад в розвиток циклової комісії внесли Волошин Я.Ф. (в минулому – 12-річний стаж роботи на посаді директора Збаразького АТП 16140), Поліщук І.М., Зобнінська О.Я. В 2009 році відбувся перший випуск  студентів з кваліфікацією техніка – організатора перевезень.

На сьогоднішній день внаслідок інтеграції України в європейську і світову економіку актуальним  стає питання вдосконалення транспортної системи України. Виходячи з цього, викладачам циклової комісії автомобільних перевезень необхідно на належному рівні здійснити фахову підготовку майбутніх спеціалістів, надати студентам теоретичні знання і практичні навики, які дозволять їм зробити суттєвий внесок у соціально-економічний та науково-технічний розвиток нашої держави. З цією метою застосовувати інтерактивні методи навчання, інформаційно-комунікаційні технології, наочний матеріал і технічні засоби навчання, нестандартні  методи навчальної діяльності, а саме: семінари, диспути, бесіди, представлення проектів, моделювання конкретних ситуацій тощо.

З метою набуття професійних вмінь і навиків та закріплення теоретичних знань студентами спеціальності на ІІ, ІІІ та ІУ курсах забезпечити проходження ними навчальних практик в автотранспортних підприємствах м. Тернополя та області. Під час практик студенти знайомляться з кваліфікаційними вимогами до фахівців за вибраною спеціальністю, основними видами, завданнями та змістом майбутньої діяльності.

Завершальною роботою студентів у навчальному закладі є виконання дипломного проекту. Структура дипломного проекту, його зміст та завдання визначаються освітньо-кваліфікаційними характеристиками та забезпечуються освітньо-професійною програмою, що є складовими Державного стандарту освіти підготовки спеціалістів за даною спеціальністю.

Використання сучасних алгоритмів вирішення поставлених перед студентами завдань на дипломне проектування, застосування програмних продуктів, набутого досвіду за період проходження теоретичної та практичної підготовки в коледжі дозволяє вже майже сформованим спеціалістам успішно захистити дипломний проект на засіданні Державної кваліфікаційної комісії.

На даний час в складі циклової комісії автомобільних перевезень працює 5 викладачів.  Вони забезпечують підготовку студентів з фахових дисциплін.

Волошин Ярослав Федорович 

Освіта:   Інженер-механік, Львівський політехнічний інститут , 1978р. 

Викладач дисциплін:  

- Організація автомобільних вантажних перевезень

- Організація автомобільних пасажирських перевезень

 

Дранівський Назарій Ігорович

Освіта: У 2011 році закінчив Технічний коледж Тернопільського національного  технічного університету ім. Івана Пулюя. У 2014 році закінчив Національний транспортний університет та здобув кваліфікацію інженер з транспорту.

Викладач дисциплін:

- Вантажознавство

- Спеціалізований рухомий склад

- Транспортна географія

 

Лотоцька Вікторія Миколаївна 

Освіта: У 2009 році закінчила Технічний коледж Тернопільського національного  технічного університету ім. Івана Пулюя. У 2013 році закінчила Рівненський національний університет водного господарства та природокористування та здобула кваліфікацію магістр з організації перевезення і управління на автотранспорті.

Викладач дисциплін:

- Організація міжнародних автомобільних перевезень

- Транспортно – експедиційна робота

- Основи митного законодавства та митно – брокерська діяльність.

 

Казимирович Ігор Юрійович

Освіта: Інженер-механік, Львівський політехнічний інститут , 1979р.

Викладач дисциплін:

- Організація пасажирських автомобільних перевезень

- Особливості будови та технічної експлуатації автомобілів іноземного виробництва

- Вантажознавство

- Транспортна логістика.

 

Фігурка Ярослав Романович

Освіта: Інженер-механік, Львівський політехнічний інститут , 1979р.

Педагогічний стаж 10 років.

Викладач дисциплін:

- Автомобілі

- Технічне обслуговування автомобілів

- Правила і безпека дорожнього руху

 

Методичне забезпечення дисциплін

Викладачі циклової комісії постійно працюють над методичним забезпеченням дисциплін.

Основні навчально-методичні посібники.

 1. Волошин Я.Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Організація вантажних перевезень» для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень та управління на автотранспорті» - Тернопіль: ТКТНТУ ім. Івана Пулюя, 2008.- 46 с.
 2. Іванюра І.Т., Волошин Я.Ф., Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни «Вантажознавство». - Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014. – 275 с.
 3. Іванюра І.Т., Волошин Я.Ф., Фігурка Я. Р., Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Вантажознавство». – Тернопіль:ТК ТНТУ ім. І. Пулюя,2014 – 61с.
 4. Іванюра І.Т., Мандзюк М.В., Волошин Я.Ф. Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад». - Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013. – 69 с.
 5. Лотоцька В.М. Конспект лекцій з дисципліни: «Автомобільні перевезення» для студентів спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014 р.
 6. Лотоцька В.М. Методичні вказівки для виконання та проведення практичних робіт з дисципліни: «Організація міжнародних автомобільних перевезень» для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ.
 7. Лотоцька В.М. Методичні вказівки для виконання та проведення практичних робіт з дисципліни: «Організація міжнародних автомобільних перевезень» (за скороченим терміном навчання), для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті»
 8. Поліщук І.М. Конспект лекцій з дисципліни “Комерційна робота” для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 9. Літвінюк О.В., Лотоцька В.М. Посібник «Спеціальна термінологія і професіоналізми» для студентів спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автотранспорті». – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2014 р.
 10. Фігурка Я.Р., Іванюра І.Т. Конспект лекцій з дисципліни «Спеціалізований рухомий склад». –  Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І.Пулюя, 2012 – 137с.
 11. Фігурка Я.Р. Інструкції до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Автомобілі” для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 12. Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни “Організація міжнародних автомобільних перевезень” для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 13. Фігурка Я.Р. Конспект лекцій з дисципліни “Автомобілі” для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.
 14. Фігурка Я.Р. Методичний посібник з дисципліни “Правила і безпека дорожнього руху” для студентів спеціальності 5.07010102 "Організація перевезень і управління на автотранспорті". – Тернопіль: ТК ТНТУ ім. І. Пулюя, 2013 р.

Перелік кабінетів, майстерень, в яких здійснюється підготовка молодших спеціалістів:

 • Кабінет «Ремонту автомобілів. Використання експлуатаційних матеріалів та економії паливно-енергетичних ресурсів»  №104В
 • Кабінет «Спеціалізованого рухомого складу та безпеки дорожнього руху»  №306В
 • Кабінет «Організації вантажних, пасажирських та міжнародних перевезень. Організації круїзного туризму. Організації туристичного обслуговування»  №202В

Окрім вказаних, для фахової підготовки використовуються кабінети і лабораторії, закріплені за ЦК автомеханічних дисциплін.

Кабінети оснащені комп’ютерним обладнанням, відповідними стендами, тематичними плакатами, картами. Викладачі циклової комісії постійно  проводять відкриті заняття та виховні заходи, друкують свої методичні матеріали.

З 2009 року відбуваються захисти дипломних проектів,  членами державних екзаменаційних комісій яких є викладачі коледжу та  керівники і провідні спеціалісти автотранспортних підприємств міста Тернополя (ДТВ «Тернопільське АТП-16127», ТОВ МВ «Стеллар», КП «Тернопільміськавтотранс» ТМР та ін.).

Заняття з дисципліни «Автомобілі» в лабораторії «Автомобілів і автомобільних двигунів» з групою ОТП-211 проводить Фігурка Я.Р. 2013  р.

Відкриту пару з дисципліни «Основи митного законодавства і митно-брокерська діяльність» з групою ОТП-411 проводить Поліщук І.М.2012 р.

Відкрита пара Поліщук І.М.

З року в рік в нашому коледжі в жовтні традиційно проходить декада, присвячена Дню автомобіліста. У цей час студенти мають змогу проявити себе у найрізноманітніших випробуваннях, починаючи від професійних, інтелектуальних конкурсів та закінчуючи спортивними змаганнями і художніми виступами. Родзинкою декади є авто-шоу «Я і моя машина», учасники якого демонструють свої водійські навички.

Заняття з дисципліни «Правила і безпека дорожнього руху» на тему «Технічний стан транспортних засобів» в кабінеті «Технічної експлуатації автомобілів» з групою ОТП-311 проводить Фігурка Я.Р. 2012 .р.

Заняття з дисципліни «Організація пасажирських перевезень» проводить Волошин Я.Ф. 2009 р.

Обговорення матеріалів для реферату.Викладач Поліщук І.М і студент групи ОТП-411 Дранівський Назар. 2011 р.

Заняття у формі бесіди – дієвий метод навчання. Група ОТП-311. 2010 рік.

Відмінники навчання Дранівський Назар і Надвернюк Оксана працюють над вирішенням навчальних завдань. 2009 р.

Фотографія на пам’ять з любимим викладачем Волощук П.П. Група ОТП-211. 2008 рік.

Дипломний проект захищає випускниця 2009 року. Лотоцька  Ольга

Дипломний проект захищає випускник 2009 року Галицький Ігор. Підтвердив знання на диплом з відзнакою випускник 2011 року Гладкий Тарас.

Обговорення актуальних проблем навчального процесу:

Учасники розважальної програми «Візьми музику в дорогу».

Програма декади, присвяченої святкуванню Дня автомобіліста

Конкурс «Я і моя машина».

Ведучі аукціону «Колесо фортуни» відмінники навчання Тарас Гладкий та Оксана Надвернюк, випускники 2011 року:

Конкурс «В умовах недостатньої видимості»:

Спортивні змагання «Козацькі забави»:

Група ОТП-111. 2012 р:

Ведучі конкурсу«Інтелект-шоу «Авторинг» Михайло Луковський і Ольга Пелех, випускники 2013 року:

 

Дозвілля студентів

Циклова комісія автомобільних перевезень організовує та бере участь у різноманітних поїздках.  Організовує навчальні екскурсії по автотранспортних підприємствах (ТОВ МВ «Стеллар», ПрАТ «Тернопільське АТП - 16127», ПП «Нечипорук Траспортсервіс»). Студенти також відвідали багато старовинних пам’яток історії та культури. Не забувається  і про духовне збагачення студентів під час відпочинку: Зарваниця,  Почаїв,  джерело Святої Анни – це ще не всі місця, де бували наші студенти.  Вже стало традицією щорічно в день Святого Миколая відвідувати дитячий будинок «Пресвятої родини» у с. Петрики. Студенти, крім подарунків, дарують діткам хвилини приємного спілкування, радості, щастя та віри у краще майбутнє.

 

З року в рік в нашому коледжі в  жовтні традиційно проходить декада присвячена  Дню автомобіліста. У цей час студенти мають змогу проявити себе у найрізноманітніших випробуваннях, починаючи від професійних, інтелектуальних конкурсів та закінчуючи спортивними змаганнями і художніми виступами. Родзинкою декади є авто – шоу «Я і моя машина», учасники якого демонструють свої водійські навички.

Поїздка в Карпати

Похід в дитячий будинок

Привітання з успішним захистом дипломних проектів від заступника директора коледжу Волошина В.Н. зачитує завідуючий відділенням інженерної механіки Макосій С.Т. 2009 рік.

Фотографія на пам’ять з керівником групи Літвинюк О.В. після одержання дипломів про закінчення ТК ТНТУ. 2009 р.

Палац культури «Березіль». Випускникам 2013 року дипломи вручає директор коледжу Калушка В.П.

Фотографія на пам’ять з керівником групи Літвинюк О.В. після одержання дипломів про закінчення ТК ТНТУ. 2013 р.