Циклова комісія економічних дисциплін здійснює підготовку фахівців кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань «Управління та адміністрування»

Коротка історія комісії

Циклова комісія економічних дисциплін створена 1 вересня 1994 року, Першою головою комісії була Струтинська Г.Т.

У 1999 році циклову комісію очолила Семчишин Є.В. На даний час здійснено 17 випусків.

 

До складу циклової комісії входять:

Голова комісії: Семчишин Євгенія Василівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Члени комісії:

 1. Мартинюк Богдана Богданівна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист.
 2. Кущак Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 3. Павлик Анна Йосипівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 4. Струтинська Галина Теодозіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.
 5. Тимошик Наталія Степанівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.
 6. Редьква Оксана Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.
 7. Калушка Любов Володимирівна, спеціаліст.
 8. Озерчук Наталія Миколаївна, спеціаліст.

Семчишин Євгенія Василівна - голова циклової комісії економічних дисциплін, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Кущак Оксана Михайлівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

Павлик Анна Йосипівна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Струтинська Галина Теодозіївна, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист.

 

Мартинюк Богдана Богданівна, спеціаліст вищої категорії,  викладач-методист

 

Тимошик Наталія Степанівна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

Редьква Оксана Зіновіївна, спеціаліст вищої категорії, кандидат економічних наук.

 

Калушка Любов Володимирівна, спеціаліст.

 

Озерчук Наталія Миколаївна, спеціаліст.

 

 

Завдання комісії

Головне завдання роботи циклової комісії полягає в забезпеченні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати складні питання господарської практики. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює таким шляхом:

 • впровадження інтерактивних та інформаційно-комунікативних технологій навчання;
 • удосконалення методичної роботи кожного викладача-члена комісії;
 • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;
 • вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • ефективної організації самостійної роботи студентів;
 • удосконалення форм організації роботи циклової комісії.

Формування молодшого спеціаліста, професійно-компетентного, умілого керівника, ініціативного, творчого, ділового, який володіє особливостями економічних взаємовідносин, незалежного, знаючого, самостійного, може здійснити тільки такий викладач, який сам бездоганно володіє вищезазначеними якостями та систематично розвиває їх у собі.

 

Робота комісії

Методична робота викладачів циклової комісії економічних дисциплін носить системний, цілеспрямований характер. На основі аналізу роботи за попередні роки і з урахуванням завдань, що стоять перед навчальним закладом, виробляються основні напрями, формулюється проблема, над якою комісія працює протягом року.

Циклова комісія розробляє та впроваджує в навчальний процес заходи, спрямовані на забезпечення якісної підготовки фахівців і чіткої організації навчального процесу, методики викладання дисциплін економічного циклу із застосуванням прогресивних педагогічних технологій.

Викладачі активно співпрацюють з викладачами інших циклових комісій, адміністрацією, диспетчером з навчального процесу, студентами.

 

Навчальні посібники

 1. Семчишин Є.В. Організація виробництва: Опорний конспект лекцій. - Тернопіль: «Підручники і посібники», 2003. – 96 с.
 2. Семчишин Є.В. Основи менеджменту: Навч. посібник. - Тернопіль: «Підручники і посібники», 2003. – 212 с.
 3. Баділь Б.Б. Господарське право: Навч. посібник. -Тернопіль: «Тайп», 2004. – 192 с.
 4. Баділь Б.Б, Мартинюк В.П. Податкова система: Навч. посібник. - Тернопіль: «Воля», 2006. – 262 с.
 5. Павлик А.Й. Основи маркетингу: Опорний конспект лекцій. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2007. - 110 с.
 6. Павлик А.Й. Бухгалтерський облік: Конспект лекцій. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2012. -110 с.
 7. Кущак О.М. Фінанси підприємств: конспект лекцій. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2012.
 8. Кущак О.М. Дослідження операцій і методи оптимізації: конспект лекцій. -Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013.
 9. Кущак О.М. Управління якістю продукції: конспект лекцій. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013.
 10. Семчишин Є.В. Економіка підприємства: Навч. посібник для самостійного вивчення. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2012. – 144 с.
 11. Семчишин Є.В. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка: Навч. посібник. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2013. - 144 с.
 12. Семчишин Є.В. Економіка підприємства: Навч. посібник. - Тернопіль: ТК ТНТУ, 2014. – 144 с.
 13. Семчишин Є.В. Планування діяльності підприємств: Навч. посібник. -Тернопіль: ТК ТНТУ, 2014. – 160 с.

 

Кабінети і лабораторії

З метою ефективної підготовки фахівців використовуються спеціалізовані кабінети і лабораторії:

 • дослідження операцій і методи оптимізації. Фінансів підприємств. Управління якістю продукції та нововведеннями (206в);
 • комп’ютерної техніки та програмування (207в);
 • основ менеджменту.  Економічної теорії та теорії економічного аналізу (208в, обладнаний мультимедійними засобами);
 • мікро- та макроекономіки. Статистики.  Бухгалтерського обліку, обліку і аудиту. Маркетингу (212в);
 • економіки та організації виробництва. Економіки підприємства (215в).

Студенти проходять комп’ютерну практику на засобах обчислювальної техніки в ауд.206 (кабінет програмування) і ауд.312 (кабінет дипломного проектування та комп’ютерних практик). Всі кабінети включені в загальну мережу коледжу, яка має вихід в Інтернет. Студенти можуть використовувати ресурси електронної бібліотеки, зокрема, з електронними посібниками та іншими методичними матеріалами, наданими викладачами циклової комісії. Для самостійної роботи студентів є бібліотека із значним фондом навчальної літератури та читальний зал.

Впродовж навчання для отримання практичних навиків та ознайомлення з виробничо-господарською діяльністю підприємств студенти проходять ряд практик на різних підприємствах м. Тернополя та області. 

Закріплення теоретичних знань на практиці сприяє успішній підготовці до здачі державного комплексного екзамену.

 

Науково-дослідницька робота

Циклова комісія здійснює керівництво пошуково-дослідницькою роботою викладачів і студентів. Студенти беруть постійно участь у Всеукраїнських та Міжнародних конференціях і завойовують призові місця:

 • участь у Всеукраїнській конференції «В2В-МАРКЕТИНГ», Київ, КПІ, 23 лютого 2012 р. Підготовлено Яворську Ю., яка нагороджена грамотою за  2-е місце

 

 • Околіта О. Шляхи активізації інвестиційної діяльності Тернопільського регіону. Матеріали  ІV Міжнародної науково - практичної конференції молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів на тему: «Сучасні проблеми і перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в умовах глобалізації економіки» (секція  «Регіональні і глобальні проблеми розвитку економіки», м. Луцьк. Луцький національний технічний університет, 7 грудня 2012 р. Нагороджена дипломом 1 ступеня

 • участь у XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Світова економіка». Студентка гр. ОВ-308 Цезарук Н., м. Київ, Європейський університет фінансів, 24.04 - 25.04 2012 р. нагороджена грамотою за 1-е місце
 • участь у XV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Світова економіка»). Студентка гр. ОВ-308 Бакса Х., м. Київ, Європейський університет фінансів, 25.04 - 26.04 2013 р., нагороджена грамотою за 1-е місце
 •  Околіта О. Аналіз негативного попиту на продукт вітчизняного виробництва України. Матеріали XV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість в умовах європейської інтеграції» (секція «Макроекономіка, мікроекономіка»). м. Київ, Європейський університет фінансів, 25.04 - 26.04.2013р. Нагороджена грамотою за 1-е місце.

Кожного року студенти беруть участь у науково-практичних конференціях у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя.

 

Державний екзамен 

На успішну здачу державного екзамену має позитивний вплив хороша підготовчо-організаційна робота з боку деканатів та дирекції коледжу. Заступник директора Шевчук Я.Д., члени циклової комісії економічних дисциплін вітають з початком екзаменів і висловлюють вимоги та побажання щодо проведення екзамену.

Процес підготовки складний, але ж завершальний, і це надає наснаги.

У життя, окрім хороших знань зі спеціальності, студенти понесуть любов до рідного краю, нашої України. Навіть на екзамені вишиванки зігрівають серця.

Після завершення державного екзамену директор коледжу Калушка В.П. оголошує оцінки і, як добрий батько, благословляє студентів на щасливу життєву дорогу.

Радіють студенти, радіють керівники груп.

Кращі з кращих отримали дипломи з відзнакою: Бараннікова Н., Горбач А., Яремчук Ю., Лендирук П., Лібусь Т., Олешко В., Мандзин І. (гр.ОВ-408) та Вадовська З., Юрчук О. (гр. ОВ-409).

Рідні аудиторії, рідні коридори… Проводжаємо наших студентів за поріг.

 

Робота комісії

Викладачами циклової комісії економічних дисциплін поводиться ряд заходів, направлених на підвищення рівня навчання студентів (наукові конференції, тижні економічних дисциплін, ознайомчі екскурсії на підприємства, круглі столи із провідними спеціалістами у галузі виробничого менеджменту і адміністрування). Зокрема, в рамках тижня економічних дисциплін проводяться:

 • конкурси реклами
 • економічна пізнавальна гра «Фортуна»
 • економічні читання, диспути
 • круглий стіл
 • конкурси кросвордів
 • радіогазета.

Цього року студенти проводили конкурс реклами на тему «Тернопіль – серце подільського краю». Організатором вкотре виступає викладач Павлик А.Й. Наш край з ідеальним місцем розташування – в центрі Західної України – та багатовіковою історією привабливий для туристів. Мабуть, жодна інша область України не може похвалитися тим, що поєднує в собі давні українські етнічні землі – Галичину, Волинь і Поділля.

«На перехресті доль, надій і вір
Стоїть Тернопіль майже в центрі світу,
Колишнього шляхетного повіту
Він досі зберігає ще манір».

Так писав про місто наш земляк, поет-пісняр родом із Гусятинського району Степан Галябарда. Нині Тернопіль, як і більшість міст України, не має повноцінного бренду із улюбленою його жителями й впізнаною гостями системою візуальної ідентифікації. Щоб підняти популярність міста, необхідно створити його логотип, зробити Тернопіль туристичним центром, що і роблять студенти спеціальності «Організація виробництва».

Журі, до якого ввійшли викладачі коледжу, зав. відділенням інженерної механіки Макосій С.Т., лідер ГПО «Українська справа» Михайло Ратушняк та координатор об’єднання Тарас Гребеняк, підбило підсумки й визначило переможців у номінаціях. Жодна команда не залишилася без відзнаки, адже всі готувалися до конкурсу старанно й ретельно. Тож члени журі високо оцінили роботи учасників конкурсу, визначивши їх, як високопрофесійні, й побажали творчих успіхів на рекламній ниві.

На конкурсі «Фортуна» студенти мали змогу проявити свою ерудицію, відповідаючи на цікаві питання економічного характеру. Особливе пожвавлення учасників та глядачів викликали неординарні подарунки. Вони ставали справжнім стимулом для наполегливого пошуку відповідей на запропоновані питання. Організатором цього заходу виступила викладач Кущак О.М.

Джерелом поглиблення знань стали для студентів економічні читання. Учасники читань мали змогу обговорити проблеми сьогодення нашої держави га тлі економічних ідей древніх цивілізацій, а також прослідкувати економічний розвиток України впродовж останнього століття. Підготовкою студентських наукових робіт займались викладачі Семчишин Є.В., Кущак О.М., Мартинюк Б.Б. Серед учасників були студенти спеціальності «Організація виробництва» Боднарчук Н., Яворська Ю.,  Горбач А., Лібусь Т.  На виступах студентів були присутні викладачі економічних дисциплін, які давали оцінку кожній роботі.

Логічним продовженням читань стало проведення круглого столу в приміщенні конференцзали ТРЦ «Подоляни» за участю представників адміністрації (заступників директора Волошина В.Н., Лукашука П.Ф., зав. відділенням інженерної механіки Макосія С.Т.), викладачів, студентів третього курсу спеціальності «Організація виробництва» Технічного коледжу і генеральним директором ТРЦ «Подоляни» Ібрагімовим М.Р. Організувала захід голова циклової комісії економічних дисциплін Семчишин Є.В. Темою обговорення стали положення новоприйнятого Податкового кодексу України.

Основна увага присутніх була звернена на питання щодо оподаткування малого та середнього бізнесу. Ібрагімов М.Р. розповів присутнім про нові умови ведення бізнесу, зупинився на питаннях адміністрування податків, сплаті податку на прибуток підприємств, відшкодування податку на додану вартість. Генеральний директор розповів про те, що нова система передбачає відміну окремих незначних податків, що ставить у скрутне становище місцеві органи влади. Проте, посилюється відповідальність підприємців щодо основних податків, для яких ще немає чітко відпрацьованих механізмів їх сплати.

Викладач економічних дисциплін Семчишин Є.В. розповіла присутнім про динаміку зміни сум податкових надходжень в місцеві бюджети за останні місяці та найбільш важливі з фіскальної точки зору податки та зміни в їх нарахуванні та сплаті. Студенти цікавились, хто є основними орендарями площ торгово-розважального центру, вартістю оренди одиниці площі на першому і другому поверхах, перспективами розвитку, особливістю складання бізнес-плану, регулярністю фактичної сплати податків, їх позитивним чи негативним впливом на діяльність центру. Відповіді Ібрагімова М.Р. були надзвичайно цікавими. Щодо перспективи, то ТРЦ «Подоляни» передбачає ввести в дію спортивний, готельний, дитячий комплекси і презентувати центр як сімейний комплекс, де можуть відпочивати дорослі та їх діти.

Заступник директора коледжу Волошин В.Н. відмітив актуальність теми, змістовне її обговорення та подякував учасникам круглого столу за активну участь.  

Циклова комісія бере участь у виховній роботі навчального закладу. Викладачі циклової комісії постійно ведуть пошук нетрадиційних форм та методів організації не тільки аудиторної, але й позааудиторної роботи студентів для формування професійної майстерності, виховання громадянської позиції. Чітко сплановані керівниками груп та якісно підготовлені заходи допомагають забезпечити належні умови для виявлення і розвитку творчої активності та зацікавленості студентів, сприяють формуванню їх наукового світогляду, поглибленню знань.

З метою популяризації економічних знань студенти коледжу, залучаючи учнів середніх шкіл, беруть участь у Всеукраїнських конкурсах по створенню міжнародного іміджу України, як економічно сильної держави. Один з таких конкурсів проходив під назвою «Сильна Україна».

Буковель, гр. ОВ-408, ОВ-409

Гірськими дорогами – до водоспаду Гука

Відпочиваємо і готуємо вечерю разом із студентами