Організаційним та об'єднуючим центром методичної роботи з педагогічними працівниками є методичний кабінет коледжу. Основними напрямами роботи якого являється впровадження в освітній процес досягнень педагогічної науки і практики, поширення кращого педагогічного досвіду, підвищення педагогічної майстерності викладачів.  Методичний кабінет організовує і забезпечує діяльність та координацію всіх структурних підрозділів системи методичної роботи в коледжі. Педагогічний колектив працює над методичною темою: «Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у освітній процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання».

 Навчально-методична робота коледжу направлена на вдосконалення підготовки фахівців згідно вимог стандартів вищої освіти (ГСВО) третього покоління на принципах застосування компетентнісного підходу. Кардинально змінилися навчальні плани підготовки молодших спеціалістів. За короткий час проведено колосальну роботу з розробки складових ГСВО: засобів діагностики якості вищої освіти, варіативної частини освітньо-професійної програми,  освітньо-кваліфікаційної характеристики.. Розроблені нові навчальні програми з дисциплін всіх циклів.   Всі викладачі коледжу працюють над створенням і вдосконаленням комплексу навчально-методичного забезпечення дисциплін, які вони викладають.   

За останніх 5 років випущено 7 підручників з грифом  Міністерства освіти і науки  України, 9 монографій,  36 посібників рекомендовані Інститутом модернізації змісту освіти для використання в  освітньому  процесі коледжу.

 

З використанням у освітньому процесі інформаційно-комунікативних технологій навчання, цифрових освітніх ресурсів викладачі працюють над розробкою комп’ютерного програмного забезпечення навчальних дисциплін: електронних підручників, посібників, комп’ютерних презентацій, які на сьогоднішній день освітніх технологій є необхідним засобом навчання у становленні високопрофесійних спеціалістів. В коледжі працює електронна бібліотека, яка наповнюється методичними матеріалами, розробленими викладачами. На даний час в електронній бібліотеці нараховується 39 навчальних посібники, 104 конспекти лекцій, методичні вказівок для підготовки і виконання лабораторних робіт –109, практичних робіт –56, самостійної роботи студентів - 43, курсових робіт – 11, дипломних робіт – 7.

В коледжі активно і ефективно впроваджуються сучасні інформаційно-комунікаційні освітні технології, які відповідають вимогам інформаційного суспільства і процесу модернізації традиційної системи освіти. Для забезпечення ІКТ навчання викладачі створюють електронний комплекс навчально-методичного забезпечення дисциплін.

В коледжі запроваджено систему Atutor, за допомогою якої можна здійснювати керування навчанням, викладач має можливість контролювати якість знань, використовуючи тестові системи, спілкуватись з студентами в онлайн режимі.

 

Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними підручниками, посібниками та іншими методичними матеріалами.

 

Над підвищенням професійної майстерності викладачів, впровадженням інноваційних технологій навчання, координацією роботи голів циклових комісій в питанні розробки навчальних планів і їх коригуванні, наданні допомоги навчально-педагогічним працівникам в розробці навчальних програм, систематизації і узагальненні передового педагогічного досвіду, розробці методичних рекомендацій для викладачів стосовно освітнього процесу, організації конференцій та семінарів з питань удосконалення науково-методичної роботи, забезпеченням зв’язку коледжу з методичними структурами міста, області, інститутом модернізації змісту освіти, участю у підготовці проведення атестації науково-педагогічних працівників, участю у формуванні бібліотечного книжкового фонду коледжу на відділеннях молодших спеціалістів працюють методисти:

Прохоровський Станіслав Владиславович

 

Брикса Олександра Любославівна

 

Для втілення основних напрямків роботи методичного кабінету використовуються колективні форми роботи з метою ви¬роблення єдиного підходу до вирішення освітніх проблем, обговорення акту¬альних питань організації освітнього процесу, аналізу результатів колективної діяльності, вивчення і поширення кращого педагогічного досві¬ду, науково-технічної та педагогічної інформації. В коледжі проводяться педагогічні ради, методичні ради, інструктивно-методичні наради, теоретичні та практичні семінари, школа педагогічної майстерності, працюють циклові комісії.

Голова педагогічної ради Калушка В.П. на педагогічній раді розглядає основні напрямки роботи коледжу.

 

Однією з форм наукової діяльності, на якій дослідники обговорюють і представляють свої роботи з окремих питань педагогічної теорії та практики, вирішення освітніх проблем є науково-практичні конференції, які проводяться в коледжі.

Перша регіональна навчально-методична конференція «Прикладні аспекти автомобільної галузі та сучасні педагогічні прийоми досягнення результату».

 

Науково-практична конференція: «Педагогічний досвід і його роль у розв’язанні актуальних навчально-виховних завдань в процесі безперервного ступеневого навчання»

 

В коледжі працює методична рада, яка здійснює оцінку результатів методичної роботи педагогічних і науково-педагогічних працівників, проводить науково-методичні експертизи навчальних планів підготовки фахівців, робочих програм дисциплін, комплексного методичного забезпечення дисциплін, сприяє впровадженню інноваційних технологій в освітній процес.

Під керівництвом голови методичної ради Шевчука Я.Д. розглядаються питання організації, визначення основних напрямків та оцінки результатів методичної роботи коледжу.

 

Голова циклової комісії автомеханічних дисциплін Марціяш О.М. представляє на розгляд методичної ради методичні матеріали, розроблені викладачами цієї комісії

 

Інструктивно-методичні наради

 

З метою стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності освітнього процесу проводиться атестація педагогічних працівників

Заступник директора з навчальної роботи Шевчук Я.Д. характеризує діяльність педагогічних працівників членам атестаційної комісії управління освіти і науки Тернопільської обласної державної адміністрації

 

Узагальнення і пропаганда передового педагогічного досвіду, для використання його в роботі викладачів, з метою підвищення їх професійного рівня та якості навчання і виховання студентів проводиться на семінарах:

«Впровадження інформаційно-комунікативних технологій навчання в освітній процес – каталізатор реформування освіти» - така тема виступу заступника директора коледжу Волошина В.Н.

 

Викладач вищої категорії Капаціла І.Б. провів навчання з запровадження в практику роботи викладачів нових освітніх технологій на основі системи Atutor.

 

Освітні технології навчального закладу у підготовці кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра

 

З метою проведення навчальної та методичної діяльності, підвищення професійної майстерності, впровадження досягнень педагогічної науки, ефективності застосування сучасних форм, методів та засобів навчання в коледжі створено 14 циклових комісій. Керівництво роботою циклових комісій здійснюють голови комісій, які обираються з найбільш компетентних викладачів. Члени циклових комісій відповідають за стан методичної роботи з дисциплін, що входять до складу комісії, стан роботи навчальних аудиторій (лабораторій), розробку заходів щодо підвищення успішності студентів та якості підготовки фахівців в процесі навчання з дисциплін та впровадження їх у освітній процес.

Голови циклових комісій на спільних засіданнях вирішують нагальні проблеми, які виникають в освітньому процесі підготовки спеціалістів

 

Педагогічний колектив коледжу поповнюється молодими, малодосвідченими викладачами та викладачами з великим практичним досвідом роботи на виробництві, але які не мають педагогічної освіти, тому для підвищення їх фахового рівня, удосконалення педагогічної майстерності, методики проведення занять в коледжі працює «Школа педагогічної майстерності», до якої залучено 14 малодосвідчених викладачів. Досвідчені викладачі, які мають вищі категорії, а також звання викладачів-методистів є наставниками і надають методичну допомогу малодосвідченим викладачам.

Досвідчений викладач вищої категорії Зобнінська О.Я. передає досвід молодим викладачам в «Школі педагогічної майстерності»

 

На відкритих заняттях, які є прикладом впровадження компетентнісного підходу у освітній процес через застосування інформаційно-комунікативних технологій відбувається вивчення і впровадження викладачами нових форм, методів і технологій навчання, передового досвіду організації навчального процесу, що забезпечує максимальну самостійність навчання студентів. Для популяризації та закріплення інтерактивних методів навчання викладачами проводяться відкриті заняття:

Викладач вищої категорії, викладач – методист Кметь З.І. пропонує цікаві проекти

 

Бінарне відкрите заняття проводять викладачі вищої категорії Кущак О.М. та Мартинюк Б.Б. з студентами спеціальності «Організація виробництва»

 

Викладач Казимирович І.Ю. ознайомлює студентів з актуальністю вибору транспортних засобів в сучасній транспортній логістиці

 

Про стандарти засобів моделювання розповідає студентам викладач вищої категорії Радчик Г.І.

 

З метою формування образу фахівця, необхідних якостей щодо здатності приймати рішення, системно мислити, розвивати самостійність та ініціативність, уміння працювати з інформацією студенти та викладачі - наукові керівники студентів, приймають участь у студентських науково-практичних, науково-технічних конференціях та олімпіадах. Активні учасники цих конференцій, переможці та призери олімпіад нагороджені преміями, грамотами, подяками.

Студенти Огородник А. та Макар Н. зайняли ІІ місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді з «Програмування мікропрограмних автоматів та мікроконтролерних систем»

 

Команда коледжу TNTU_TC_Skype виборола 1-ге місце, а команда TNTU_TC_Portal - 2-ге місце серед команд коледжів і технікумів (загалом 40 команд) на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з програмування ACM-ICPC 2016

 

Студентка Фірман Галина – переможець ІІ етапу XV Всеукраїнського конкурсу з української мови ім. П.Яцика

 

 

Для урізноманітнення навчально-виховної роботи студентів, активізації роботи циклових комісій, розвитку творчих здібностей студентів, інтересу до обраної професії, формування професійних компетентностей викладачі всіх циклових комісій проводять тижні дисциплін.

Тиждень філологічних дисциплін

 

Тиждень комп’ютерних дисциплін

 

Журі підводить підсумки тижня економічних дисциплін

 

Тиждень автомобільних перевезень

 

Тиждень механічних дисциплін

 

Тиждень туризму

 

Тиждень радіотехнічних дисциплін

 

Такі форми колективної, групової та індивідуальної роботи планує, організовує та впроваджує в освітній процес методичний кабінет коледжу.